ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, które z kolei obejmują ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe

Pracodawca jako płatnik składek jest zobowiązany do:

 • ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • obliczania kwoty składek,
 • terminowego opłacania składek,
 • rozliczania składek od prawidłowo ustalonej podstawy wymiaru składek.

Warto zaznaczyć, że umowa o pracę zawsze skutkuje obowiązkiem zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń.

Poniżej znajduje się opis formularzy zgłoszeniowych

ZUS ZUA

Pracownika należy zgłosić  do ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia (czyli od daty zatrudnienia)  – zgłoszenia dokonuje się na druku ZUS ZUA.


ZUS ZWUA

ZUS ZWUA to formularz do zgłoszenia wyrejestrowania. Wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń podlega osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych (rozwiązanie umowy, wygaśnięcie umowy).  Płatnik składek powinien dokonać wyrejestrowania w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń społecznych.


ZUS ZCNA

Formularz służy do zgłoszenia członka rodziny na wniosek pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego.

Członkiem rodziny (w kontekście celów ubezpieczenia zdrowotnego) jest:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo inne dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonek,
 • wstępni (np. rodzice, dziadkowie itp.), którzy są we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

Źródło: Zgłoszenie ubezpieczonego / członka rodziny ubezpieczonego, ZUS


Zmiana/korekta danych osoby ubezpieczonej lub członka rodziny

Dane w dokumentach rozliczeniowych muszą były aktualne i poprawne, dlatego może wystąpić konieczność ich poprawy lub zmiany. Płatnik ma obowiązek dokonać zmian w terminie 7 dni od ich powstania (ew. od zauważenia błędu):

 • zmiana danych –  gdy dane zgłoszone wcześniej są nieaktualne,
 • korekta danych – gdy dane zgłoszone wcześniej zawierały błędy (uwaga – wówczas są zmieniane wstecz, czyli od daty wynikającej z poprzednio złożonego dokumentu ubezpieczeniowego);

Formularze służące zgłaszaniu zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej:

 • ZUS ZIUA –  zmiana lub korekta danych identyfikacyjnych (w tym: PESEL, imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZUA – zmiana lub korekta innych danych (np. adres osoby ubezpieczonej);

W przypadku konieczności zmiany lub korekty takich elementów jak: kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, data, od której zaczyna się ubezpieczenie należy najpierw dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a następnie formularzem ZUS ZUA wprowadzić poprawne dane.

Zgłoszenie zmiany lub korekty danych członka rodziny należy dokonać formularzem ZUS ZCNA – najpierw należy wyrejestrować członka rodziny, a następnie zgłosić go ponownie z aktualnymi lub poprawnymi danymi.


Płatnik

Płatnik jest darmowym programem, który umożliwia płatnikowi składek (pracodawcy) “poprawną komunikację z ZUS-em”, w tym tworzenie i weryfikację dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, przesyłanie dokumentów do ZUS, import danych z systemów kadrowo-płacowych, synchronizację i weryfikację danych z bazą ZUS, automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonych oraz zapewnia wsparcie i służy podpowiedziami podczas wypełniania dokumentów.

Program Płatnik  można pobrać na stronie ZUS: Pobierz program Płatnik 10.01.001

Forma elektroniczna i papierowa składania dokumentów 

W przypadku rozliczania składek za 5 lub mniej osób objętych ubezpieczeniami społecznymi lub samymi ubezpieczeniami zdrowotnymi płatnik może przekazywać dokumenty w formie papierowej. Natomiast dane w formie elektronicznej musi obowiązkowo przekazywać płatnik, który zatrudnia powyżej 5 osób.


Do poczytania: