ZUS IWA i ubezpieczenie wypadkowe

ZUS IWA to formularz ZUSowski – informacja dotycząca danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – składany przez płatników składek do dnia 31 stycznia.

ZUS IWA składa się za poprzedni rok, jeżeli płatnik (pracodawca) spełnia łącznie następujące warunki:

  • przez wszystkie miesiące w poprzednim roku płatnik opłacał składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę – czyli był płatnikiem składek na to ubezpieczenie przez cały poprzedni rok i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku (nie ma konieczności składania ZUS IWA, jeżeli chociaż przez jeden miesiąc w poprzednim roku ani jedna osoba nie podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu),
  • w poprzednim roku zgłoszonych było do ubezpieczenia wypadkowego średnio w miesiącu co najmniej 10 osób,
  • 31 grudnia poprzedniego roku zakład pracy był wpisany do rejestru REGON.

Na podstawie ZUS IWA określana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, która będzie obowiązywać przez kolejny rok składkowy trwający od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Jeżeli płatnik składek złoży deklarację co najmniej 3 razy z rzędu, ZUS sam do 20 kwietnia ustali oraz poda wysokość procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.


Ubezpieczenie wypadkowe to ubezpieczenie obowiązkowe, opłacane przez pracodawcę, dzięki któremu pracownik ma prawo do świadczeń nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym: w przypadku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy pracownik może otrzymać świadczenia z ZUS (więcej o zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego).

Pracodawca opłaca na ubezpieczenie wypadkowe określoną wysokość stopy procentowej składki, która zależy od liczby zgłoszonych pracowników do ubezpieczenia wypadkowego:

  • w przypadku zgłaszania mniej niż 10 ubezpieczonych składka wynosi 1,67% (zmiana od 1 kwietnia 2018 roku),
  • powyżej 9 pracowników – i pod warunkiem nieskładania przez ostatnie 3 lata informacji ZUS IWApracodawca samodzielnie ustala stopę procentową składki i dokonuje to zgodnie z grupą działalności, do której należy płatnik ze względu na rodzaj przeważającej działalności według PKD,
    • natomiast jeżeli płatnik (pracodawca) składał przez ostatnie trzy lata kalendarzowe informacje ZUS IWA, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczy ZUS i zawiadomi płatnika o wysokości składki do 20 kwietnia danego roku.

Podstawa prawna:

  • art. 27, art. 2 pkt 8, art. 31 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2017 poz. 1773),
  • ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2017 poz. 1773),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 2016 poz. 1005).

Więcej: Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, Poradnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych