Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

Ubezpieczenie wypadkowe to ubezpieczenie obowiązkowe, opłacane przez pracodawcę, dzięki któremu pracownik ma prawo do świadczeń nieobjętych ubezpieczeniem chorobowym: w przypadku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy pracownik może otrzymać świadczenia z ZUS.

Definicja wypadku przy pracy: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych).

Choroba zawodowa:

  •  wykaz chorób znajduje się w wykazie chorób zawodowych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych, Dz. U. 2013 poz. 1367),
  • przyczyną choroby jest działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub może być związana ze sposobem wykonywania pracy.

Ważne informacje:

  • jeżeli ubezpieczony ulegnie wypadkowi przy pracy bądź zostanie u niego stwierdzona choroba zawodowa, będzie miał prawo do zasiłku chorobowego wynoszącego 100% podstawy,
  • brak okresu wyczekiwania, czyli pracownikowi przysługuje świadczenie od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Pracodawca opłaca na ubezpieczenie wypadkowe określoną wysokość stopy procentowej składki, która zależy od liczby zgłoszonych pracowników do ubezpieczenia wypadkowego:

  • w przypadku zgłaszania mniej niż 10 ubezpieczonych składka wynosi 1,8%,
  • powyżej 9 pracowników – i pod warunkiem nieskładania przez ostatnie 3 lata informacji ZUS IWApracodawca samodzielnie ustala stopę procentową składki i dokonuje to zgodnie z grupą działalności, do której należy płatnik ze względu na rodzaj przeważającej działalności według PKD,
    • natomiast jeżeli płatnik (pracodawca) składał przez ostatnie trzy lata kalendarzowe informacje ZUS IWA, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczy ZUS i zawiadomi płatnika o wysokości składki do 20 kwietnia danego roku.

Rok składkowy trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Na taki rok ustalana jest składka.


Obliczanie przeciętnego zatrudnienia: suma liczby zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach i podzielenie wyniku przez liczbę miesięcy. Należy uwzględnić osoby, które przynajmniej jeden dzień w miesiącu podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu. Pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych nie należy uwzględniać.


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2017 poz. 1773)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 2016 poz. 1005)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.