Zasiłek macierzyński, rodzicielski, ojcowski

Więcej o urlopach macierzyńskim,  rodzicielskim i ojcowskim przeczytasz w podstawowym kursie kadrowym:


Zasiłek macierzyński i rodzicielski

Zasiłek za urlop macierzyński wynosi:

  • 100%  – jeżeli matka zdecyduje się tylko na urlop macierzyński, czyli 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka (jeżeli później zdecyduje się także na urlop rodzicielski otrzyma 100% za pierwsze 6 tygodni  i 60% podstawy za pozostałe 26 tygodni urlopu rodzicielskiego),
    • czyli 100% za 26 tygodni i 60% za kolejne 26 tygodni,
  • 80% – jeżeli matka zdecyduje się na urlop macierzyński i rodzicielski od razu i złoży wniosek najpóźniej 21 dni po porodzie,
    • czyli 80% za 52 tygodnie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Obliczanie podstawy

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić:

  • miesięczne – w kwocie wypłaconej za miesiące, za które wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia tej podstawy (zsumowanie przeciętnego wynagrodzenie miesięcznego wypłacanego za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia niezdolności albo jeżeli pracownik nie przepracował jeszcze pełnych 12 miesięcy: wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe, pamiętając o odjęciu kwoty na ubezpieczenia społeczne: 13,71%),
  • kwartalne – składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc: w wysokości 1/12 kwot wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc wystąpienia niezdolności,
  • roczne – np. nagrody: 1/12 kwoty wypłaconej w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia niezdolności.

Zasady takie jak przy obliczaniu podstawy do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

Pamiętaj – podstawy wymiaru zasiłku nie oblicza się na nowo, jeżeli w pobieraniu wynagrodzenia za okres choroby i zasiłków nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe.

Pamiętaj, że w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy podstawę zasiłku należy ustalić dla nowego wymiaru.

Pamiętaj o wyłączeniu miesięcy, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego czasu pracy i nie osiągnął pełnego wynagrodzenia (np. z powodu usprawiedliwionej nieobecności, urlopu).

Pamiętaj o uzupełnieniu wynagrodzenia w miesiącach, w których pracownik przepracował co najmniej połowę czasu pracy.


Zasiłek ojcowski

Za okres realizacji urlopu ojcowskiego pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy.


Podstawa prawna: art. 29 – 31, 47 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 poz. 1368)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.