Ustalanie podstawy składek na ubezpieczenia

Podstawa ubezpieczenia społecznego to w uproszczeniu brutto, ale są wyłączenia.
Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie wchodzą:

 • nagrody jubileuszowe (przyznawane nie częściej niż co 5 lat),
 • odprawy emerytalne, rentowe,
 • odprawy, odszkodowania,
 • ekwiwalent za odzież, narzędzia, sprzęt,
 • diety, należności z tytułu podróży służbowej,
 • świadczenia z ZFŚS,
 • wynagrodzenie chorobowe,
 • zasiłki (chorobowe,macierzyński, opiekuńcze).

Pełny wykaz: § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. 2017 poz. 1949).


Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego to w uproszczeniu brutto pomniejszone o składki społeczne pracownika, ale są wyłączenia:
Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne nie wchodzą:

 • nagrody jubileuszowe (przyznawane nie częściej niż co 5 lat),
 • odprawy emerytalne, rentowe,
 • odprawy, odszkodowania,
 • ekwiwalent za odzież, narzędzia, sprzęt,
 • diety, należności z tytułu podróży służbowej,
 • świadczenia z ZFŚS,
 • zasiłki (chorobowy, macierzyński, opiekuńcze).

Uwaga: wynagrodzenie chorobowe uwzględnia się w podstawie wymiaru składki zdrowotnej.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938).


Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

Podstawa prawna: art. 69 Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938).