Urlop wypoczynkowy

 1. Wymiar roczny urlopu wypoczynkowego wynosi:
  • 20 dni urlopu – jeżeli staż pracy (staż urlopowy) pracownika jest krótszy niż 10 lat,
  • 26 dni jeżeli jest zatrudniony dłużej niż 10 lat;
 2. “Staż urlopowy” – zależy od okresu nauki, okresu zatrudnienia,
  •  do okresu zatrudnienia wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu, wymiar czasu pracy;
  • wykształcenie pracownika: do “stażu urlopowego” wlicza się z tytułu ukończenia:
   • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – czas trwania nauki*, ale nie więcej niż 3 lata,
   •  średniej szkoły zawodowej – czas trwania nauki*, ale nie więcej niż 5 lat,
   •   średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
   • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
   • szkoły policealnej – 6 lat,
   • szkoły wyższej – 8 lat;

Podstawa prawna: art. 155 Kp.

okresy nauki nie sumują się

* – czas trwania nauki przewidziany programem nauczania;

 • jeżeli pracownik studiował oraz pracował jednocześnie, przy wyliczaniu urlopu należy uwzględnić albo okres studiów albo zatrudnienia (należy wybrać rozwiązanie korzystniejsze dla pracownika)
 1. Pierwszy urlop: pracownik, który podejmuje pracę po raz pierwszy nabywa prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku;
  • najczęściej będzie to 1/12 z wymiaru wynoszącego 20 dni;
  • z początkiem każdego kolejnego roku, pracownik nabywa z góry prawo do urlopu w pełnym wymiarze;
 2. Realizowanie urlopu:
  • urlop może zostać podzielony na części, ale przynajmniej jedna część odpoczynku musi trwać co najmniej 14 kolejnych dni  kalendarzowych,
  • urlop udzielany jest jedynie na dni, które według harmonogramu pracy są dniami pracy,
  • np. w systemie podstawowym, pracownik, który będzie realizował przez cały tydzień urlop wypoczynkowy, wykorzysta 5 dni (80 godzin urlopu); natomiast pracownik zatrudniony na 1/2 etatu wykorzysta 40 godzin urlopu (5 dni po 4 godziny zgodnie z rozkładem czasu pracy)
  •   w systemie równoważnym liczba wykorzystanych godzin urlopu zależy od rozkładu czasu pracy:
   np. przy rozkładzie: poniedziałek – 12 godzin, wtorek – dzień wolny, środa – dzień wolny, czwartek – 12 godzin, piątek 12 – godzin, sobota – wolna; niedziela – wolna:
   biorąc pod uwagę powyższy rozkład, pracownik, który będzie chciał realizować urlop przez cały tydzień, wykorzysta 36 godzin urlopu;
 3. Urlop zaległy:
  • urlop wypoczynkowy niewykorzystany w danym roku, przechodzi na rok następny jako zaległy,
  • urlop zaległy należy wykorzystać najpóźniej do 30 września następnego roku,
  • pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu zaległego bez jego zgody – pracownik musi dostosować się pod tym względem do pracodawcy,
  • nieudzielenie urlopu do 30 września grozi nałożeniem na pracodawcę kary grzywny od 1 000 złotych do 30 000 złotych;
 4. Urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy: ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu tego pracownika;
  • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia;
  • w przypadku zatrudnienia na 1/2 etatu: osoba, której wymiar urlopu wynosi 20 dni – będzie przysługiwać 10 dni (80 godzin); natomiast osoba, której wymiar urlopu wynosi 26 dni – będzie przysługiwać 13 dni (104 godziny);
  • w przypadku zatrudnienia na 3/4 etatu:  osoba, której wymiar urlopu wynosi 20 dni – będzie przysługiwać 15 dni (120 godzin); natomiast osoba, której wymiar urlopu wynosi 26 dni – będzie przysługiwać 20 dni (160 godzin);

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.