Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy wynosi do 36 miesięcy.

Rodzice dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego, ale łącznie nie mogą przekroczyć wymiaru (np. oboje mogą wykorzystać do 18 miesięcy).

Co najmniej jeden miesiąc powinien być wykorzystany przez drugiego rodzica ( w przeciwnym wypadku miesiąc przepada; tak więc jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy, z pewnymi wyjątkami).

Urlop udzielany jest w co najwyżej 5 częściach, do ukończenia przez dziecko 6 lat.

Urlop przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy (do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia).

Okres urlopu wlicza się do okresu zatrudnienia.

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć w terminie 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu; można wniosek wycofać na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu poprzez złożenie pisemnego wniosku.


Rezygnacja z urlopu:

  • za zgodą pracodawcy w każdym czasie,
  • po zawiadomieniu pracodawcy na 30 dni przed planowanym powrotem do pracy;

Urlop wychowawczy można łączyć z pracą – u dotychczasowego pracodawcy lub innego, pod warunkiem, że nie wyklucza możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Pracownik posiadający prawo do urlopu wychowawczego ma prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy nie niższego niż 1/2 etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Wniosek należy złożyć 21 dni przed planowanym terminem obniżenia wymiaru.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy od dnia złożenia wniosku o udzielnie urlopu lub o obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia zakończenia urlopu lub do dnia zakończenia pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, ale max. przez 12 miesięcy (rozwiązanie możliwe jest wyłącznie w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji, uzasadnionego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika).

Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika oraz dziecka, okres, na który ma być udzielony urlop, ewentualnie liczbę części urlopu i okres urlopu, który został dotychczas wykorzystany na dane dziecko.

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy: imię i nazwisko pracownika, a także dziecka, wskazanie wymiaru czasu pracy oraz okresu, przez który ma obowiązywać pracownika obniżony wymiar czasu pracy;  do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia.

Podstawa prawna:

  • Kodeks pracy (art. 186, art. 1862, art. 1863, art. 1864, art. 1865, art. 1867, art. 1868)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.