Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski przysługuje rodzicom, którzy wykorzystali urlop macierzyński.

Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi do 32 tygodni (lub do 34 tygodni jeżeli przy porodzie urodzi się więcej niż 1 dziecko).

Rodzice mogę korzystać z urlopu rodzicielskiego jednocześnie, jednakże łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 32/34 tygodni; urlop może być udzielany w całości lub maksymalnie w 4 częściach, które powinny przypadać jedna po drugiej.

Żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni, chyba że:

 • pierwsza część urlopu – może trwać do 6 tygodni,
 • do wykorzystania pozostałej części urlopu pozostało mniej niż 8 tygodni;

Przykład: matka skorzysta z 14 tygodni urlopu, ojciec z 13 tygodni urlopu, w związku z tym pozostanie do wykorzystania 5 tygodni urlopu, z której rodzice będą mogli skorzystać.

Rodzic może zrobić przerwę w wykorzystywaniu urlopu rodzicielskiego i wykorzystać 16 tygodni w terminie późniejszym – do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat.


Wniosek o urlop:

 • najpóźniej 21 dni po porodzie należy złożyć wniosek do pracodawcy o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (w tym przypadku pracownicy będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 80% podstawy za okres zarówno urlopu macierzyńskiego jak i rodzicielskiego),

albo

 •  w terminie 21 przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego lub jego części należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego; w tym przypadku za okres urlopu macierzyńskiego (20 tygodni) oraz 6 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy, natomiast za okres 26 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwać 60% podstawy.

Wniosek o urlop:

 • należy zawrzeć w nim: imię i nazwisko, termin zakończenia urlopu macierzyńskiego, wskazać okres, na który ma być udzielony urlop rodzicielski (jeżeli pracownik chce skorzystać z urlopu w pełnym wymiarze);
 •  należy dołączyć: skrócony odpis aktu urodzenia, oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego przez drugiego rodzica dziecka przez okres wskazany we wniosku;
 • w przypadku chęci skorzystania z części urlopu rodzicielskiego wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika, określenie terminu zakończenia korzystania z urlopu macierzyńskiego; wskazanie okresu dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i liczby wykorzystanych części (jeżeli wniosek dotyczy kolejnej jego części), wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski (jego części);
 • do tego wniosku, poza skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka, należy dołączyć oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie objętym wnioskiem;

Korzystanie z urlopu rodzicielskiego może być łączone z pracą poprzez obniżenie wymiaru czasu pracy, pracownik może pracować w wymiarze nie większym niż 1/2 etatu; łączenie urlopu z pracą powoduje przedłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego;

Maksymalnie pracownik może łączyć wykorzystywanie urlopu z pracą przez 64 tygodni (ew. 68 tygodni przy urodzeniu więcej niż 1 dziecka przy jednym porodzie).

Podstawa prawna:

 • Kodeks pracy (art. 1791, art. 1821a , art. 1821c , art. 1821d, art. 1821e , art. 1821f)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.