Urlop ojcowski

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia (inaczej w przypadku przysposobienia dziecka).

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie; urlop może być wykorzystany jednorazowo albo w 2 częściach, ale żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Urlop udzielany jest na pisemny wniosek pracownika, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek.

Jeżeli pracownik nie dotrzyma terminu złożenia wniosku, pracodawca może uwzględnić wniosek, ale nie ma takiego obowiązku.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty (najczęściej jest to skrócony odpis aktu urodzenia albo kopia dokumentu; oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z urlopu ojcowskiego lub jego części).

Za okres realizacji urlopu ojcowskiego pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy.

Podstawa prawna:

  • Kodeks pracy (art. 182³),
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.