Urlop bezpłatny

 1. Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego.
 2. Urlop udzielany jest na pisemny wniosek pracownika:
  • należy wskazać termin, nie ma obowiązku uzasadniania wniosku,
  • urlop bezpłatny może być udzielony w związku ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych; pracownikowi przysługuje urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem;
 3. Pracownik za czas urlopu bezpłatnego nie ma prawa do wynagrodzenia.
 4. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, staż urlopowy); nie jest także okresem ubezpieczeniowym (nie są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne);
  • wymiar urlopu wypoczynkowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, jeżeli urlop trwa co najmniej miesiąc; oznacza to, że urlop wypoczynkowy należy obniżyć o 1/12 jego wymiaru za każdy miesiąc nieobecności w pracy (chyba że pracownik już wykorzystał cały urlop przysługujący mu w danym roku):
   • przykład: jeżeli wymiar urlopu pracownika wynosi 20 dni, a pracownik był na urlopie bezpłatnym od 01.03 do 30.06 danego roku, pracownikowi będzie przysługiwać 13 dni urlopu w danym roku kalendarzowym:
    (20 dni/12 m-cy)* 4 = 6,66 ≈ 7 dni, 20 dni – 7 dni = 13 dni;
  • nieobecności z tytułu urlopu bezpłatnego obejmujące części miesiąca należy sumować, a za miesiąc rozumie się łącznie 30 dni:
   • przykład: pracownik był w danym roku kalendarzowym na kilku urlopach bezpłatnych trwających łącznie 40 dni; urlop wypoczynkowy pomniejszymy o 1/12 wymiaru (bo pełne 30 dni nieobecności), natomiast 10 dni nie spowoduje obniżenia wymiaru urlopu.
 5. Pracodawca może udzielić pracownikowi, za zgodą pracownika, urlopu bezpłatnego na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy na podstawie porozumienia między pracodawcami. Ten okres urlopu wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 6. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego, jeżeli przede wszystkim: został on udzielony na okres dłuższy niż 3 miesiące, a strony przewidziały taką możliwość,
  • nie ma możliwości odwołania pracownika z urlopu bezpłatnego, jeżeli trwa on krócej lub równo 3 miesiące;

Podstawa prawna: art. 174, art. 1741, 103K.p.

Uwaga: pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

Podstawa prawna: art. 69 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.