Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest wydawane pracownikowi przez pracodawcę w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.  Świadectwo należy wydać pracownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

W świadectwie pracy należy zawrzeć informacje, dot. m.in.:

 • okresu zatrudnienia,
 • wymiaru czasu pracy,
 • rodzaju wykonywanej pracy/zajmowanego stanowiska/pełnionych funkcji,
 • trybu i podstawy prawnej rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy (w przypadku wypowiedzenia należy podać stronę, która dokonała wypowiedzenia: pracownik lub pracodawca),
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia (art. 36¹ § 1 Kodeksu pracy),
 • wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystanego urlopu bezpłatnego (także podstawa prawna jego udzielenia),
 • wykorzystanego urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, wychowawczego,
 • zwolnienia w związku z art. 188 Kodeksu pracy (zwolnienie od pracy dla pracownika wychowującego dziecko w wieku do 14 lat),
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy (wynagrodzenie chorobowe),
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach,
 • wykorzystanego dodatkowego urlopu, innego świadczenia, uprawnienia,
 • okresów nieskładkowych, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • zajęcia wynagrodzenia w związku z postępowaniem egzekucyjnym,
 •  na żądanie pracownika: wysokości i składnikach wynagrodzenia, uzyskanych kwalifikacji;

Wzór świadectwa pracy znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. 2016 poz. 2292, z późn. zm.).

Kopię świadectwa pracy należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

W przypadku wystawienia świadectwa pracy z błędnymi informacjami, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa wystąpić z wnioskiem o sprostowanie świadectwa. Pracodawca powinien wydać sprostowanie. Natomiast w przypadku odmowy, pracownik może w ciągu 7 kolejnych dni wystąpić z takim wnioskiem do sądu pracy.

Jeżeli pracodawca zawrze z pracownikiem kolejną umowę o prace w terminie 7 dni od dnia rozwiązania poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy wyłącznie na wniosek pracownika (wydanie świadectwa pracy nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku).

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy, a tym samym wygaśnięciem tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, należy pracownika wyrejestrować (na druku ZUS ZWUA) w terminie 7 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna:

 • Kodeks pracy (art. 97, art. 99)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. 2016 poz. 2292, z późn. zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.