Regulamin pracy

 1. Regulamin pracy określa organizację pracy, a także prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.
 2. Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników (chyba że u pracodawcy obowiązują w tym zakresie postanowienia układu zbiorowego pracy).
 3. Pracodawca zatrudniający od 20  do 49 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie  (chyba że u pracodawcy obowiązują w tym zakresie postanowienia układu zbiorowego pracy).
 4. W  regulaminie pracy powinny zostać określone:
  • organizacja pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
  • systemy i rozkłady czasu pracy, okresy rozliczeniowe,
  • pora nocna,
  • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
  • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom,
  • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
  • wykaz prac lekkich dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
  • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  • sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
  • informacje o karach z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.
 5. Regulamin ustalany jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; w przypadku nieuzgodnienia ze związkami treści regulaminu w ustalonym terminie lub braku zakładowej organizacji związkowej w zakładzie pracy, regulamin ustala pracodawca.
 6. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w zakładzie pracy.

Podstawa prawna: art. 104, art. 104¹, art. 104², art. 104³ K.p.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.