Przykładowa lista płac

Na wynagrodzenie miesięczne pracownika składa się stałe wynagrodzenie zasadnicze wynoszące 3 000 złotych i stała premia regulaminowa wynosząca 500 złotych.
Pracownik złożył PIT – 2 i zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy.

Lista płac za styczeń 2018 r.

Poz.WyszczególnienieObliczenieKwota (w zł)
1Wynagrodzenie zasadnicze3000,00
2Premia regulaminowa
stała
500,00
3Kwota brutto3500,00
4Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez pracownika)3500,00
5Składki na ubezpieczenia:
a. emerytalne (9,76%) [3500 * 9,76%]341,60
b. rentowe (1,5%) [3500 * 1,5%]52,50
c. chorobowe (2,45%)[3500 * 2,45%]85,75
Składki razem:[341,60+52,50+85,75]479,85
6Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 4 – poz. 5)[3500 – 479,85]3020,15
7Składka zdrowotna:
a. należna do ZUS (9%) [3020,15 * 9%]271,81
b. do odliczenia od zaliczki na podatek (7,75%)[3020,15 * 7,75%]234,06
8Przychód ogółem3500,00
9Koszty uzyskania przychodów (111,25 lub 139,06)111,25
10Podstawa opodatkowania (poz. 8 – poz. 5 – poz. 9) – po zaokrągleniu do pełnych złotych[3500 - 479,85 - 111,25]2909
11Zaliczka na podatek dochodowy:
a. wyliczona [(poz. 10 × 18%) – 46,33 zł] [(2909*18%)-46,33]477,29
b. do zapłaty do US (poz. 11a – poz. 7b) – po zaokrągleniu do pełnych złotych[477,29 – 234,06 ]243,00
12Kwota do wypłaty (poz. 1 + poz. 2 – poz. 5 – poz. 7a – poz. 11b)[3000+500 - 479,85 - 271,81 - 243]2505,34

Za pracę w styczniu 2018 r. pracownik otrzyma do wypłaty kwotę 2505,34 zł.