Praca w porze nocnej

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godz. 21:00 a 7:00. Pracodawca wybiera przedział czasowy pory nocnej.

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.)

Obliczanie dodatku: minimalne wynagrodzenie należy podzielić przez wymiar czasu pracy (liczbę godzin pracy) w danym miesiącu i pomnożyć wynik przez 20%. Otrzymamy stawkę dodatku za jedną godzinę pracy w nocy.


Przykład: minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wynosi 2100 złotych. Jeżeli w styczniu pracownik będzie wykonywał pracę w nocy przez 20 godzin, należy mu wypłacić przynajmniej 50,00 złotych dodatku.

2100/168 godzin (wymiar czasu pracy wynoszący w  styczniu 2018 r.) * 20% = 2,50 zł

2,50*20 godzin = 50,00 złotych.


Pracodawca może pracownikom przyznać wyższy dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Pracownicy, którzy wykonują pracę w nocy stale poza zakładem pracy, dodatek za pracę w nocy mogą otrzymać w formie zryczałtowanej, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

W porze nocnej nie mogą pracować: kobiety w ciąży, pracownicy młodociani i pracownicy niepełnosprawni.

W porze nocnej, bez pisemnej zgody, nie mogą pracować pracownicy opiekujący się dzieckiem w wieku do 4 lat.


Podstawa prawna:

  • Kodeks pracy: art. 1517, art. 151,
  • ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  2017  poz. 847),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.  (Dz. U.  2017 r. poz. 1747).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.