Praca w porze nocnej

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godz. 21:00 a 7:00. Pracodawca wybiera przedział czasowy pory nocnej.
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej, który wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 k.p.). W 2019 roku jest to 2250 zł.

Ustalanie wysokości dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach:

  • obowiązujące minimalne wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w tych miesiącach, otrzymaną kwotę pomnożyć przez 20% (wyliczyć 20% z tej stawki)

Podstawa prawna: § 4b rozporządzenia z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2017 poz. 927).


Przykład: pracownik w grudniu 2019 r. przepracował w porze nocnej 20 godzin. Ustalamy wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w listopadzie:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę dzielimy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w grudniu:
    2250 : 160 godz. = 14,06 zł/godz.
  • obliczamy stawkę za godzinę pracy w porze nocnej (20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia):
    14,06 zł/godz. × 20% = 2,81 zł/godz.
  • stawkę za godzinę pracy w porze nocnej mnożymy przez liczbę godzin pracy w tej porze:
    2,81 zł/godz. × 20 godz. = 56,20 zł.

Pracownikowi za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 56,20 zł.

Pracodawca może w przepisach wewnątrzzakładowych ustanowić wyższy niż 20% dodatek za pracę w nocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.