Pojęcie wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie to świadczenie majątkowe przysługujące za wykonaną pracę, wypłacane jest okresowo.
Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia za pracę, nie może przenieść prawa do wynagrodzenia na inną osobę (wyjątek: kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Wynagrodzenie powinno być ustalone stosownie do kwalifikacji pracownika i odpowiednio do jakości, ilości i rodzaju realizowanych zadań.

Wypłata wynagrodzenia następuje co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie powinno zostać wypłacone w dniu poprzedzającym. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
W przypadku płatności przelewem, nie liczy się data dokonania przelewu, lecz data, w której pracownik może dysponować wynagrodzeniem.

Wszyscy pracownicy mają prawo do równego traktowania w zatrudnieniu, w tym w wynagradzaniu. Wynagrodzenie powinno być tak ustalone, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Pracodawca określa warunki wynagradzania w regulaminie wynagradzania oraz umowie o pracę (nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy, postanowienia układów zbiorowych).


Wynagrodzenie może składać się ze składników stałych i zmiennych. Podział jest przydatny w przypadku obliczania, np. wynagrodzenia za urlop.
Składnik stały to wynagrodzenie zasadnicze wyrażone stałą stawką miesięczną, stała premia regulaminowa, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny.
Składniki zmienne to np. stawki godzinowe, dzienne, tygodniowe, akordowe, prowizyjne, wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe, dodatki nocne, premie zmienne.


Składniki wynagrodzenia dzieli się na:
składniki obligatoryjne (obowiązkowe): wynagrodzenie zasadnicze (występuje zawsze, bez względu na system wynagradzania), dodatek za pracę w nocy, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy,
fakultatywne (nieobowiązkowe): mogą zostać wprowadzone na podstawie regulacji w zakładowym układzie zbiorowym pracy, w regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę i być przypisane do danego stanowiska pracy lub powierzonej funkcji albo uzależnione od spełnienia określonych przesłanek;

Dodatkami do wynagrodzenia mogą być:

dodatek funkcyjny (przyznawany pracownikom kierującym zakładem pracy bądź komórkami organizacyjnymi; jest związany z zajmowanym stanowiskiem, pracownik nabywa do niego prawo z chwilą objęcia określonej funkcji; może być określany kwotowo lub procentowo w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego),
dodatek stażowy (czyli dodatek za wysługę lat, przysługuje za wypracowanie określonego stażu pracy; jego wysokość zależy od liczby lat przepracowanych przez pracownika; ustalając staż pracy, wlicza się wszystkie okresy wcześniejszego zatrudnienia u poprzednich pracodawców oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, np. urlop wychowawczy, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, odbywania zasadniczej służby wojskowej; najczęściej wysokość dodatku stażowego określana jest procentowo w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego),
dodatek za szczególne umiejętności (może być przyznawany pracownikom posiadającym wysokie kwalifikacje zawodowe; może przysługiwać pracownikom z tytułami naukowymi, absolwentom studiów podyplomowych czy też pracownikom po ukończeniu specjalistycznych kursów),
dodatek za znajomość języków obcych (przyznawany pracownikom, którym znajomość języków obcych jest niezbędna do wykonywania codziennych obowiązków służbowych, dodatek ten określany jest zazwyczaj jako stała stawka miesięczna; tytułem do przyznania dodatku może być posiadanie przez pracownika certyfikatu znajomości języka obcego, biegła znajomość języków mniej znanych, biegła znajomość kilku języków obcych),
dodatek zmianowy (przyznawany jest pracownikom zatrudnionym w systemie pracy zmianowej i przysługuje za pracę świadczoną na innej niż pierwsza zmiana; dodatki do wynagrodzenia przyznawane są zwykle za każdą godzinę pracy na drugiej lub trzeciej zmianie; kwota dodatku może być ustalana w wysokości zróżnicowanej ze względu na zajmowane przez pracownika stanowisko oraz zmianę, na której wykonywana jest praca),
dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych (podstawą nabycia prawa do tego dodatku jest wykonywanie pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach związanych np. w mikroklimatem, miejscem wykonywania pracy lub sposobem jej wykonywania; warunki te są różnie rozumiane w zależności od wykonywanego zawodu; dodatek ustalany jest zwykle jako procent od stawki zaszeregowania i ma stanowić rekompensatę za wykonywanie prac w tych warunkach);


Wypłata wynagrodzenia to podstawowy obowiązek pracodawcy, natomiast za:
niewypłacanie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika,
bezpodstawne obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę lub świadczenia,
• dokonywanie bezpodstawnych potrąceń
pracodawca podlega karze grzywny od 1 000 do 30 000 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.