Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest:
  • podatkiem osobistym, czyli podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód,
  • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek od dochodów ze stosunku pracy.

 Obowiązują dwie stawki podatkowe (progi podatkowe) zgodnie z którymi odprowadzany jest podatek do Urzędu Skarbowego: 18% i 32%. 

Podatek dochodowy wyliczany jest na podstawie uzyskanego przez podatnika dochodu
Progi podatkowe odnoszą się właśnie do dochodu.
Dochód rozumiany jest jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz o składki na ubezpieczenia społeczne (potrącone ze środków pracownika).

Kwota 85 528 złotych stanowi górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (18%) i liczona jest narastająco od początku roku (suma uzyskanego przez pracownika przychodu w danym zakładzie pracy)

Od kiedy pracownika obowiązuje 32% stawka podatku?
Konieczne jest ustalenie miesiąca przekroczenia kwoty 85 528 zł. Za miesiąc, w którym dochód pracownika liczony od początku roku przekroczył pierwszy próg podatkowy, należna jest jeszcze zaliczka obliczona według stawki 18% od całego dochodu miesięcznego. Dopiero od dochodu uzyskanego w następnym miesiącu powinna być naliczona wyższa stawka podatku (32%).

Przykład: dochód pracownika przekroczył pierwszy próg (85 528 zł) w październiku 2017 r. W związku z tym zaliczka w wysokości 32% była należna dopiero od dochodu uzyskanego w listopadzie 2017 r.


Aby prawidłowo realizować obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, potrzebna jest karta przychodów.

Karta przychodów zapewnia:

  • prawidłowe obliczanie wysokości miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
  • kontrolowanie, czy pracownicy nie przekroczyli progu podatkowego.

Więcej o karcie przychodów

Podstawa prawna: art. 27, 31, 32 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 200).