Obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności z powodu urlopu okolicznościowego

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi w określonych sytuacjach życiowych i udzielany jest na dni (o urlopie okolicznościowym).
Nieobecność w związku z realizacją urlopu okolicznościowego powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy o określoną liczbę godzin zgodnie z harmonogramem pracownika.
Pracownik za czas urlopu zachowuje prawo do wynagrodzenia.


Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego

Przepis: stosowane są zasady obowiązujące przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia urlopowego, ale z pewnymi wyjątkami:

 • przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego wyłącza się te same składniki jak przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego,
 • należy uwzględnić system wynagradzania, który obowiązuje pracownika (inna metoda w sytuacji, gdy na wynagrodzenie pracownika składają się stałe elementy wynagrodzenia, inna, gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki),
 • składniki wynagrodzenia określone w stałej stawce miesięcznej uwzględnia się w wynagrodzeniu w wysokości należnej pracownikowi za miesiąc, w którym realizował urlop okolicznościowy,
 • ! składniki wynagrodzenia ustalane w zmiennej wysokości oblicza się wyłącznie z miesiąca, w którym wystąpiło zwolnienie od pracy w związku z realizacją urlopu okolicznościowego (przp. przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w wysokości średniej z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu).

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne, wówczas obliczamy wynagrodzenie ze składników zmiennych za czas urlopu okolicznościowego następująco:

 • ustalamy zmienne składniki wynagrodzenia z miesiąca korzystania z urlopu okolicznościowego – należy sumować składniki zmienne,
 • określamy liczbę godzin przepracowanych w miesiącu korzystania z urlopu okolicznościowego,
 • obliczamy stawkę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy ze zmiennych składników wynagrodzenia – zmienne składniki wynagrodzenia z miesiąca korzystania z urlopu okolicznościowego należy podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w tym miesiącu (faktyczny czas pracy),
 • ustalamy wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego ze zmiennych składników wynagrodzenia – stawkę godzinową ze zmiennych składników wynagrodzenia należy pomnożyć przez liczbę godzin wyznaczonych pracownikowi do przepracowania w dniu, w którym korzystał z urlopu okolicznościowego.

Przykład: w listopadzie 2017 r. pracownik wykorzystał 2 dni urlopu okolicznościowego w związku z urodzeniem się jego dziecka. Wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego określonego w stałej wysokości – 3 500 zł oraz premii miesięcznej (składnik zmienny). W listopadzie pracownik otrzymał premię w wysokości 360 zł. Pracownik zatrudniony jest w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze. W listopadzie miał do przepracowania 160 godzin.
Z powodu 2 dni urlopu okolicznościowego przepracował:
160 godz. – 16 godz. = 144 godz.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop okolicznościowy ze zmiennych składników wynagrodzenia należy przyjąć jedynie premię wypłaconą pracownikowi w listopadzie:

 • wysokość premii dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w listopadzie:
  360 zł : 144 godz. = 2,50 zł/godz.
 • stawkę godzinową ze zmiennych składników wynagrodzenia mnożymy przez liczbę godzin wyznaczonych pracownikowi do przepracowania w czasie, w którym korzystał z urlopu okolicznościowego:
  2,50 zł/godz. × 16 godz. = 40,00 zł

Otrzymana kwota to wynagrodzenie ze składników zmiennych za 2 dni urlopu okolicznościowego.

Ustalając wynagrodzenie za listopad zsumujemy przysługujące wynagrodzenie ze składników stałych, zmiennych i wynagrodzenie za urlop okolicznościowy ze zmiennych składników:
3 500,00 zł + 360,00 zł + 40,00 zł = 3 900,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.