Lista płac dla pracownika otrzymującego przychody opodatkowane i zwolnione ze składek ZUS

Pracownik może otrzymać w danym miesiącu przychody podlegające opodatkowaniu, ale zwolnione ze składek ZUS.
Niektóre ze zwolnień podatkowych pokrywają się ze zwolnieniami składkowymi, np. świadczenia obowiązkowe z zakresu bhp lub należności z tytułu podróży służbowych (czyli brak składek i podatku).
Jednak lista przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych jest krótsza i dlatego częściej dochodzi do sytuacji, gdy dany przychód jest opodatkowany, ale nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS.

Przy sporządzaniu listy płac należy pamiętać o doliczeniu do podstawy opodatkowania przychodu, od którego nie zostały naliczone składki.


Przykład: pracownik jest wynagradzany według stałej stawki miesięcznej 4 200 zł. Ma prawo do miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł) oraz do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (139,06 zł). W grudniu 2017 r. pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. W firmie nagrody wypłacane są co 5 lat i przysługują na podstawie regulaminu wynagradzania. Nagroda wyniosła 3150 zł, tj. 75% wynagrodzenia miesięcznego ustalanego na zasadach obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Gratyfikacja za staż pracy jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

[wykaz przychodów, które nie stanowią podstawy wymiaru składek: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz. U. 2017 poz. 1949)].

Poz.WyszczególnienieObliczenieKwota (w zł)
1Wynagrodzenie zasadnicze za przepracowaną część miesiąca4200,00
2Nagroda jubileuszowa3150,00
3Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez pracownika)4200,00
4Składki na ubezpieczenia:
- emerytalne (9,76%) [4200*9,76%]409,92
- rentowe (1,5%) [4200*1,5%]63,00
- chorobowe (2,45%)[4200*2,45%]102,90
Składki razem575,82
5Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 3 – poz. 4)[4200 – 575,82]3624,18
6Składka zdrowotna:
6anależna do ZUS (9%) [3624,18 * 9%]326,18
6bdo odliczenia od zaliczki na podatek (7,75%)[3624,18 * 7,75%]280,87
7Przychód ogółem (poz. 1 + poz. 2)[4200 + 3150]7350,00
8Koszty uzyskania przychodów (111,25 lub 139,06)139,06
9Podstawa opodatkowania (poz. 7 – poz. 4 – poz. 8) – po zaokrągleniu do pełnych złotych[7350 – 575,82 – 139,06]6635
10Zaliczka na podatek dochodowy:
10awyliczona [(poz. 9 × 18%) – 46,33 zł] [(6635*18%)-46,33]1147,97
10bdo zapłaty do US (poz. 10a – poz. 6b) – po zaokrągleniu do pełnych złotych[1147,97 – 280,87]867,00
11Kwota do wypłaty (poz. 1 + poz. 2 – poz. 4 – poz. 6a – poz. 10b)[4200+3150 – 575,82 – 326,18 - 867]5581,00

W podobny sposób rozliczamy np. odprawę emerytalno-rentową, ryczałt pieniężny za używanie samochodu do celów służbowych, świadczenie urlopowe wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.