Lista płac dla chorującego pracownika

Pracownikowi przebywającemu w trakcie miesiąca na zwolnieniu lekarskim przysługuje wynagrodzenie za pracę (jeżeli przepracował część miesiąca) oraz świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, tj. wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek z ubezpieczenia chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe:

 • przysługuje od pracodawcy łącznie za 33 dni choroby w roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat – za 14 dni,
 • stanowi przychód ze stosunku pracy opodatkowany na ogólnych zasadach,
 • jest wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
 • jest wliczane do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego:

 •  przysługujący począwszy od 34. (15.) dnia choroby,
 • nie jest przychodem ze stosunku pracy, lecz przychodem „z innych źródeł”, czyli przy obliczaniu zaliczki na podatek od zasiłku nie stosuje się żadnych kosztów uzyskania przychodów ani odliczenia z tytułu składek ZUS,
 • zasiłki nie stanowią podstawy wymiaru składek ani na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład: pracownik (55 lat) dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 4 do 20 stycznia 2018 r. (17 dni). Za 14 dni zwolnienia przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, którego płatnikiem jest pracodawca, a za pozostałe dni zasiłek chorobowy. Pracownik zarabia 3 800 zł miesięcznie oraz otrzymuje stałą regulaminową premię miesięczną – 400 zł, która jest zmniejszana za okresy choroby w sposób proporcjonalny, tak jak wynagrodzenie zasadnicze (należy ją zaliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego). Pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz złożył PIT-2. Za styczeń przysługuje mu:

 • wynagrodzenie zasadnicze za przepracowaną część miesiąca:
  3 800 zł : 30 = 126,66 zł; 126,66 zł × 17 dni = 2 153,22 zł; 3 800 zł – 2 153,22 zł = 1 646,78 zł
 • premia za przepracowaną część miesiąca:
  400 zł : 30 = 13,33 zł; 13,33 zł × 17 dni = 226,61 zł; 400 zł – 226,61 zł = 173,39 zł
 • wynagrodzenie chorobowe za 14 dni:
  (4200 zł * 13,71% = 575,82) 4200 – 575,82 = 3 624,18 zł; 3 624,18 zł: 30 = 120,81 zł; 120,81 zł × 80% = 96,65 zł; 96,65 zł × 14 dni = 1 353,10 zł
 • zasiłek chorobowy za 3 dni:
  96,65 zł × 3 dni = 289,95 zł

[Więcej o obliczaniu wynagrodzenia chorobowego: obliczanie wynagrodzenia/zasiłku za czas niezdolności do pracy]

Lista płac za styczeń 2018 r.:

Poz.WyszczególnienieObliczenieKwota (w zł)
1Wynagrodzenie zasadnicze za przepracowaną część miesiąca1646,78
2Inne składniki wynagrodzenia/świadczenia:
2apremia173,39
2bwynagrodzenie chorobowe1353,10
2czasiłek chorobowy289,95
3Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez pracownika: poz. 1 + poz. 2a)[1646,78 + 173,39]1820,17
4Składki na ubezpieczenia:
- emerytalne (9,76%) [1820,17*9,76%]177,65
- rentowe (1,5%) [1820,17*1,5%]27,30
- chorobowe (2,45%)[1820,17*2,45%]44,59
Składki razem249,54
5Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 1 + poz. 2a + poz. 2b– poz. 4)[1646,78 + 173,39+1353,10 - 249,54]2923,73
6Składka zdrowotna:
6anależna do ZUS (9%) [2923,73*9%]263,14
6bdo odliczenia od zaliczki na podatek (7,75%)[2923,73*7,75%]226,59
7Przychód ogółem (poz. 1 + poz. 2a + poz. 2b + poz. 2c)[1646,78 + 173,39 + 1353,10 + 289,95]3463,22
8Koszty uzyskania przychodów (111,25 lub 139,06)111,25
9Podstawa opodatkowania (poz. 1 + poz. 2a + poz. 2b + poz. 2c – poz. 4 – poz. 8) – po zaokrągleniu do pełnych złotych[3 463,22 – 249,54 – 111,25]3102
10Zaliczka na podatek dochodowy:
10awyliczona [(poz. 9 × 18%) – 46,33 zł] [(3102*18%) – 46,33]512,03
10bdo zapłaty do US (poz. 10a – poz. 6b) – po zaokrągleniu do pełnych złotych[512,03 - 226,59]285
11Kwota do wypłaty (netto) (poz. 7 – poz. 4 – poz. 6a – poz. 10b)[3463,22 - 249,54 - 263,14 - 285]2665,54

Za pracę w styczniu 2018 r. pracownik otrzymał do wypłaty 2665,54 zł.