Zatrudnienie pracownika – o czym należy pamiętać

Najważniejsze obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika to wydanie skierowania na badania wstępne przed planowanym zatrudnieniem, podpisanie umowy o pracę, przeprowadzenie szkolenia wstępnego, zgłoszenie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przekazanie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia.

 1. Badania lekarskie – badanie wstępne
 • skierowanie na badania wydaje pracodawca przed planowanym rozpoczęciem pracy, badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy;
 • badanie przeprowadza lekarz medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę;
 • nie można dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada badania – aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku;

Podstawa prawna: art. 229 kodeksu pracy


2. Zawarcie umowy o pracę – umowa musi zostać podpisana przed dopuszczeniem pracownika do pracy albo należy potwierdzić podstawowe warunki związane z zawarciem umowy (określenie strony umowy, rodzaj umowy, warunki);

 • niedopełnienie tego obowiązku – kara grzywny od 1 000 do 30 000 złotych.
 • rodzaje umów o pracę (podział ze względu na czas trwania): umowa na okres próbny, czas określony i czas nieokreślony.
 • umowa o pracę – musi określać następujące elementy:
  • rodzaj umowy (stanowisko, funkcja)
  • miejsce wykonywania pracy
  • wynagrodzenie za pracę
  • wymiar czasu pracy
  • termin rozpoczęcia pracy

3. Szkolenie wstępne – przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy;

 • cel szkolenia – przekazanie pracownikowi wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa, zapoznanie z zagrożeniami na danym stanowisku pracy,
 • szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy,
  • instruktaż ogólny – zapoznanie pracownika z przepisami BHP; prowadzi go pracownik służby BHP, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca;
  • instruktaż stanowiskowy – odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował, celem jest zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami;

Podstawa prawna: art. 237 kodeksu pracy


4. Informacja o warunkach zatrudnienia – poinformowanie pracownika w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o następujących elementach:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę
 • wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego
 • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 • układzie zbiorowym pracy

a jeżeli pracodawca nie tworzy regulaminu pracy (ten obowiązek występuje, jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 50 pracowników), należy także poinformować pracownika o:

 • porze nocnej
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Podstawa prawna: Art. 104 kodeksu pracy


5. Zgłoszenie pracownika do ZUS – w terminie 7 dni od daty zatrudnienia; zgłoszenia dokonuje się na druku ZUS ZUA;

 • ewentualnie zgłoszenie członka rodziny na wniosek pracownika – formularz ZUA ZCNA

Podstawy prawne:

 • Kodeks pracy (art. 229, art. 237, art. 29 § 2, art. 25, art. 29 § 1, art. 29 § 3)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.