Koszty pracodawcy

Kosztem pracodawcy jest nie tylko wynagrodzenie brutto pracownika, ale także inne składki obciążające pracodawcę.

Pracodawca pokrywa składki na:

 • ubezpieczenia społeczne (tylko emerytalne i rentowe):
  • emerytalna: 9,76%,
  • rentowe: 6,50%,
 • ubezpieczenie wypadkowe:
  • nie można określić,  wysokość jest zróżnicowana; więcej: ZUS IWA;
  • wypadkowe – według stopy, jaka obowiązuje pracodawcę zgodnie z profilem jego działalności,
 • Fundusz Pracy: 2,45 % (więcej o Funduszu pracy),
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10% (więcej o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
 • Fundusz Emerytur Pomostowych: jeżeli wystąpią takie stanowiska: 1,5% (więcej o Funduszu Emerytur Pomostowych).

Przykładowa lista płac ze składkami obciążającymi pracodawcę:

Poz.WyszczególnienieObliczenieKwota (w zł)
1Wynagrodzenie zasadnicze3000,00
2Premia regulaminowa
stała
500,00
3Kwota brutto3500,00
4Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez pracownika)3500,00
5Składki na ubezpieczenia:
a. emerytalne (9,76%) [3500 * 9,76%]341,60
b. rentowe (1,5%) [3500 * 1,5%]52,50
c. chorobowe (2,45%)[3500 * 2,45%]85,75
Składki razem:[341,60+52,50+85,75]479,85
6Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 4 – poz. 5)[3500 – 479,85]3020,15
7Składka zdrowotna:
a. należna do ZUS (9%) [3020,15 * 9%]271,81
b. do odliczenia od zaliczki na podatek (7,75%)[3020,15 * 7,75%]234,06
8Przychód ogółem3500,00
9Koszty uzyskania przychodów (111,25 lub 139,06)111,25
10Podstawa opodatkowania (poz. 8 – poz. 5 – poz. 9) – po zaokrągleniu do pełnych złotych[3500 - 479,85 - 111,25]2909
11Zaliczka na podatek dochodowy:
a. wyliczona [(poz. 9 × 18%) – 46,33 zł] [(2909*18%)-46,33]477,29
b. do zapłaty do US (poz. 11a – poz. 7b) – po zaokrągleniu do pełnych złotych[477,29 – 234,06 ]243,00
12Kwota do wypłaty (poz. 1 + poz. 2 – poz. 5 – poz. 7a – poz. 11b)[3000+500 - 479,85 - 271,81 - 243]2505,34
13Składki obciążające pracodawcępodstawa obliczeń: 3500 zł
a. składka emerytalna 9,76%[3500 * 9,76%]341,60
b. składka rentowa 6,5%[3500 * 6,5%]227,50
c. składka wypadkowa 1,80%[3500 * 1,80%]63,00
d. składka na FP 2,45%, [3500 * 2,45%]85,75
e. składka na FGŚP 0,10%[3500 * 0,10%]3,50
14Razem składki[341,60+227,50+63+85,75+3,5]721,35
15Razem koszt pracodawcy (poz. 3+poz. 14)[3500+721,35]4221,35

 

Porównanie kosztów pracownika i pracodawcy

L.p.Rodzaj składkiPracownikPracodawcaRazem
1Ubezpieczenie emerytalne9,76%9,76%19,52%
2Ubezpieczenie rentowe1,5%6,5%8%
3Ubezpieczenie chorobowe2,45%-2,45%
4Ubezpieczenie zdrowotne9%-9%
5Ubezpieczenie wypadkowe*-według stopy, jaka obowiązuje pracodawcę zgodnie z profilem jego działalności
6Fundusz Pracy-2,45%2,45%
7Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych-0,10%0,10%
8Fundusz Emerytur Pomostowych**-1,5%1,5%