Karta wynagrodzeń

Karta wynagrodzeń:

  • to karta wypłacanego wynagrodzenia, którą pracodawca prowadzi odrębnie dla każdego pracownika,
  • jest imienna,
  • funkcja: umożliwienie rozliczenia z ZUS-em (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne),
  • brak przepisów określających dane, które powinna zawierać.

Podstawa prawna: § 8 pkt 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia kart osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894).

Kartę przychodów i kartę wynagrodzeń można prowadzić łącznie, w formie jednego formularzu.