Karta przychodów

Karta przychodów:
 • to indywidualna karta przychodów danego pracownika,
 • dla każdego pracownika jest prowadzona osobno,
 • zawiera wynagrodzenia oraz inne przychody wypłacone pracownikowi w danym miesiącu, czyli wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne;

Cel karty przychodów: prawidłowa realizacja obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, prawidłowe obliczenie wysokości miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, podstawa sporządzenia informacji PIT-11.

W karcie przychodów określa się przychody przekazane do dyspozycji pracownika w danym miesiącu i roku.
Przykład:
jeżeli wynagrodzenie za listopad pracownik otrzyma w grudniu danego roku, to w karcie przychodów należałoby wypełnić grudzień, natomiast jeżeli wynagrodzenie za grudzień 2017 roku pracownik otrzyma w styczniu 2018 roku, wówczas to wynagrodzenie zostanie ujęte dopiero w karcie przychodów za 2018 rok.

Wyszczególnienie elementów karty przychodów:
 • imię i nazwisko pracownika,
 • identyfikator podatkowy (NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej albo numer PESEL, czyli numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności),
 • miesiąc, w którym nastąpiła wypłata,
 • suma osiągniętych w danym miesiącu przychodów brutto (w gotówce i w naturze),
 • koszty uzyskania przychodu,
 • potrącone składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),
 • podstawa obliczenia zaliczki w danym miesiącu,
 • razem dochód narastająco od początku roku (monitorowanie, czy pracownicy nie przekroczyli progu podatkowego),
 • kwota należnej zaliczki na podatek dochodowy,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • należna zaliczka na podatek dochodowy,
 • data przekazania zaliczki na rachunek urzędu skarbowego.
Przykładowa karta przychodów
Imię i nazwisko:PESEL:Rok: 2017
Poz.12345678910
MiesiącPrzychód bruttoKoszty uzyskania przychodupotrącone składki na ubezpieczenia społeczneDochódpodstawa opodatkowaniarazem dochód narastająco od początku rokuskładka na ubezpieczenie zdrowotne należna do ZUSubezpieczenie zdrowotne do odliczeniakwota należnej zaliczki na podatek dochodowypobrana zaliczka na podatek dochodowy
UwagiPrzychód brutto * 13,71%
[poz. 1* 13,71%]
[poz. 1- poz. 2- poz. 3] [poz. 1- poz. 2- poz. 3] - po zaokrągleniu[poz. 1 - poz. 3] * 9%[poz. 1 - poz. 3] * 7,75%[poz. 4 * 18%] - 46,33[poz. 9 - poz. 8] - po zaokrągleniu do pełnych złotych
Styczeń3000111,25411,302477,45
24772477232,98200,62399,53199
Luty3000111,25411,302477,4524774954232,98200,62399,53199
Marzec3000111,25411,302477,4524777431232,98200,62399,53199
Kwiecień3000111,25411,302477,4524779908232,98200,62399,53199
Maj3000111,25411,302477,45247712385232,98200,62399,53199
Czerwiec3200111,25438,722650,03
265015035248,52214430,67217
Lipiec3200111,25438,722650,03
265017685248,52214430,67217
Sierpień3200111,25438,722650,03
265020335248,52214430,67217
Wrzesień3200111,25438,722650,03
265022985248,52214430,67217
Październik3200111,25438,722650,03
265025635248,52214430,67217
Listopad3200111,25438,722650,03
265028285248,52214430,67217
Grudzień3200111,25438,722650,03
265030935248,52214430,67217
Razem37400
1335
5127,54
30937,46
2904,5214
2501,11565
2514

Podstawa prawna:

 • § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia kart podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2017 poz. 728),
 • art. 12 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 200).