Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

To fundusz celowy,  z którego środki przeznacza się na ochronę roszczeń pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy (czyli z funduszu wypłacane są świadczenia należne pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy).

Pracodawca (płatnik składek) finansuje i opłaca składkę na FGŚP za pracownika objętego obowiązkowymi ubezpieczeniami: rentowym i emerytalnym.

Stopa procentowa składki na FGŚP wynosi 0,10%  kwoty, od której obliczane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Składek nie opłaca się:

  • przez okres 36 miesięcy (od pierwszego miesiąca) po powrocie pracowników do pracy po urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym,
  • przez okres 12 miesięcy (od pierwszego miesiąca) po zawarciu umowy o pracę z pracownikami, którzy ukończyli 50 lat i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy,
  • przez okres 12 miesięcy (od pierwszego miesiąca) po zawarciu umowy o pracę z osobami bezrobotnymi skierowanymi do pracy, które nie ukończyły 30 lat,
  • za osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Przy ustalaniu podstawy nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

!!! Do opłacania składek nie są zobowiązani płatnicy nieposiadający zdolności upadłościowej i likwidacyjnej (uczelnie, jednostki sektora finansów publicznych).

Podstawa prawna: art. 2, 17-19 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 z późn. zm.).

Do poczytania: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych