Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy pracownika prowadzona jest w celu prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą.
Dla każdego pracownika prowadzi się indywidualną, imienną ewidencję czasu pracy.

Pracodawca ma obowiązek udostępnić ewidencję pracownika na jego żądanie.

Nie ewidencjonuje się godzin pracy pracowników, którzy:

  • są objęci zadaniowym systemem czasu pracy,
  • zarządzają w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • pracownicy otrzymujący ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej;

Prowadzenie ewidencji:

  • określanie liczby godzin pracy w poszczególnych dniach miesiąca, które pracownik przepracował,
  • wyróżnianie godzin, których przepracowanie daje pracownikowi prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego od pracy,  w tym godzin nadliczbowych, pracy w porze nocnej, dyżurów,
  •  wyróżnianie i weryfikowanie na bieżąco urlopów, zwolnień od pracy, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy;

Naruszenie przepisów o czasie pracy lub nieprowadzenie ewidencji czasu pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i może podlegać karze grzywny od
1 000 do 30 000 złotych.

Podstawa prawna: art. 149, art. 281 K.p.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.