Dokumenty rozliczeniowe

Płatnik składek (pracodawca) jest zobowiązany rozliczać co miesiąc składki na:
 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych*.

Pracodawca ma obowiązek opłacać składki za siebie oraz za pracowników. Poza opłacaniem ma także obowiązek dostarczania informacji o dokonanych rozliczeniach. Służą temu dokumenty rozliczeniowe.

Dokumenty rozliczeniowe, które pracodawca zatrudniający pracowników składa co miesiąc do ZUS
 • ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) służy do rozliczenia składek oraz wypłaconych w danym miesiącu świadczeń, określa się m. in. liczbę ubezpieczonych, w jakim wymiarze zostały opłacone składki: ZUS DRA

oraz załączniki do ZUS DRA:

 • ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) służy do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/lub wypłaconych świadczeń za poszczególnych pracowników: ZUS RCA
 • ZUS RSA (imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek) służy do wykazania wypłaconych świadczeń oraz przerw w opłacaniu składek za poszczególnych pracowników: przekazywane są informacje o wypłaconym np. wynagrodzeniu chorobowym, zasiłku chorobowym, opiekuńczym, macierzyńskim oraz o przerwach w opłacaniu składek np. w związku z urlopem bezpłatnym: ZUS RSA
 • ZUS RZA (imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne) służy do rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych; składany jest w odniesieniu do osób podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. przy umowie zlecenia). Nie należy go stosować, jeżeli  osoby podlegają ubezpieczeniom społecznym: ZUS RZA

Opłacenie składek oraz przesłanie ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA należy dokonać do:

 • 5. dnia następnego miesiąca (jednostka budżetowa i samorządowy zakład budżetowy),
 • 15. dnia następnego miesiąca (pozostali płatnicy).

Jeżeli ostateczny termin nastąpi w  święto, sobotę lub niedzielę, wówczas za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.