Delegacja

Delegacja czyli podróż służbowa:

 • polega na wykonywaniu poleconego przez pracodawcę zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy,
 • pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową, są to:
  • dieta
   • przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia, wynosi 30 złotych za dobę podróży,
   • czas podróży liczy się od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu),
   • jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę, dieta:
    • nie przysługuje, jeżeli podróż trwa mniej niż 8 godzin,
    • wynosi 50% diety (15 złotych) – jeżeli trwa od 8 do 12 godzin,
    • wynosi 100% (30 złotych) – jeżeli podróż trwa ponad 12 godzin;
   • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, dieta przysługuje w pełnej wysokości za każdą dobę, a za rozpoczętą, ale niepełną dobę przysługuje:
    • 50% diety – do 8 godzin
    • 100% diety – ponad 8 godzin;
   • dieta nie przysługuje, jeżeli delegowano pracownika do miejscowości  pobytu stałego lub czasowego oraz jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie,
   • kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia:
    • zapewnienie śniadania – o 25%, obiadu o 50%, kolacji o 25%;
   • zawarte powyżej informacje dotyczą podróży krajowej; więcej informacji , w tym dotyczące podroży zagranicznej, znajdują się w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
  • zwrot kosztów:
   • przejazdów (wysokość kosztów należy udokumentować biletami lub fakturami),
   • dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
   • noclegów (należy przedstawić rachunek, zwrot kosztów co do zasady nie większy niż dwudziestokrotność stawki diety; w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przekraczających limit),
   • ew. innych udokumentowanych wydatków, uznanych przez pracodawcę;
 • rozliczenia kosztów podróży pracownik dokonuje w terminie 14 dni od zakończenia podróży służbowej;

Podstawa prawna:

 • Kodeks pracy (art. 77)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.