Zaległy urlop należy wykorzystać do 30 września

Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo.  Pracownik natomiast nie może się zrzec prawa do urlopu.

Co więcej, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub w ramach porozumienia z pracownikiem. Bowiem planując pracownikowi urlop, pracodawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę zarówno wniosek pracownika jak i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Tarcza antykryzysowa 4.0

Warto przypomnieć, że tzw. „tarcza 4.0” przyznała pracodawcom prawo do jednostronnego udzielenia zaległego urlopu w wymiarze do 30 dni, bez zgody pracownika oraz z pominięciem planu urlopów. Wielu pracodawców skorzystało z tej możliwości, by nie doprowadzać do kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz tych nabytych w roku bieżącym.

Jednakże pracodawcy, których pracownicy nie wykorzystali zaległego urlopu w całości, powinni udzielić go najpóźniej do 30 września.

Nieudzielenie urlopu zaległego

Nieudzielenie urlopu zaległego w terminie do 30 września stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za co może grozić kara grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 złotych, w przypadku kontroli PIP.

(podstawa prawna: art. 282 ust. 1 pkt 2 kodeksu pracy)

Wyjątki stanowią zdarzenia losowe, w tym choroba pracownika, urlop macierzyński.

Jak udzielać zaległego urlopu?

  • obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu zaległego do końca września upoważnia pracodawcę do udzielenia urlopu nawet pomimo braku zgody pracownika  (w takim przypadku pracownik musi zaakceptować termin wyznaczony przez pracodawcę),
  • aby wywiązać się z obowiązku, pracodawca musi dopilnować, by pracownik rozpoczął zaległy urlop najpóźniej 30 września, co oznacza, że termin zakończenia urlopu może przypadać po tej dacie,
  • data 30 września nie dotyczy części urlopu udzielanego na podstawie art. 167² Kodeksu pracy, czyli urlopu na żądanie; jeżeli pracownik nie skorzysta w danym roku z tego urlopu, w kolejnym roku staje się on zwykłym urlopem wypoczynkowym i może zostać udzielony do końca kolejnego roku kalendarzowego;

Warto zaznaczyć, że ewentualne kwestie sporne w tym zakresie mogą być rozstrzygane przez sądy pracy, które z reguły przychylają się do stwierdzenia, że pracownik powinien zrealizować urlop w terminie wyznaczonym przez pracodawcę. Natomiast niezastosowanie się do polecenia może być traktowane jako naruszenie przez pracownika ustalonej organizacji pracy i zagrożone karą porządkową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.