Wymiar etatu a urlop wypoczynkowy

Obniżenie etatu, czyli wymiaru czasu pracy zawsze będzie skutkowało koniecznością przeliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego i z reguły spowoduje zmniejszenie przysługującego urlopu.

O przeliczeniu wymiaru urlopów powinni pamiętać pracodawcy, którzy korzystają z przepisów tarczy antykryzysowej 4.0, która daje możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników maksymalnie o 20%, ale nie więcej niż do 0,5 etatu. Obniżony wymiar czasu pracy pracodawcy mogą wprowadzić na okres do 6 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpił spadek przychodów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (chyba że wcześniej przywrócą czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończą przestój ekonomiczny pracowników, którzy byli nim objęci).

Urlop wypoczynkowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy

Wymiar roczny urlopu wypoczynkowego wynosi:

 • 20 dni urlopu – jeżeli staż pracy (staż urlopowy) pracownika jest krótszy niż 10 lat,
  albo
 • 26 dni jeżeli jest zatrudniony dłużej niż 10 lat;

“Staż urlopowy” – zależy od okresu nauki, okresu zatrudnienia,

 • do okresu zatrudnienia wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu, wymiar czasu pracy;
 • wykształcenie pracownika: do “stażu urlopowego” wlicza się z tytułu ukończenia:
  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – czas trwania nauki, ale nie więcej niż 3 lata, o średniej szkoły zawodowej – czas trwania nauki, ale nie więcej niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat;

W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego, urlop należy obliczyć proporcjonalnie do wymiaru etatu, jak i okresu, w którym pracownikowi ustalono niższy wymiar czasu pracy.

Przykład 1. Pracownik ma staż urlopowy wynoszący poniżej 10 lat. Zatem jego roczny wymiar urlopu wynosi 20 dni. Pracownik był zatrudniony na pełny etat od stycznia do końca czerwca 2020 roku. Od lipca do końca roku został mu obniżony wymiar do ½ etatu.

W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. pracownika obowiązuje pełny etat. Urlop należny za ten okres obliczamy następująco:
20 dni / 12 m-cy = 1,67 * 6 m-cy = 9,99 w zaokrągleniu 10 dni

W okresie lipiec – grudzień 2020 r. pracownika obowiązuje ½ etatu, a urlop należy obliczyć następująco:
20 * ½ etatu = 10 dni (wymiar roczny urlopu)
10 dni / 12 m-cy * 6 m-cy = 4,98, w zaokrągleniu 5 dni

Zatem pracownikowi będzie przysługiwało 15 dni urlopu wypoczynkowego w 2020 roku.

Przykład 2. Pracownik ma staż urlopowy wynoszący powyżej 10 lat. Zatem roczny wymiar urlopu wynosi 26 dni. Pracownik był zatrudniony na pełny etat od stycznia do końca czerwca 2020 roku. Od lipca został mu obniżony etat do ½.

W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. pracownika obowiązuje pełny etat. Urlop należny za ten okres obliczamy następująco:
26 dni / 12 * 6 m-cy = 13 dni

W okresie lipiec – grudzień 2020 r. pracownika obowiązuje ½ etatu, a urlop należy obliczyć następująco:
26 * ½ etatu = 13 dni (wymiar roczny urlopu)
13 dni / 12 * 6 m-cy = 7 dni

Zatem pracownikowi będzie przysługiwało 20 dni urlopu wypoczynkowego w 2020 roku .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.