Informacja o warunkach zatrudnienia – co zawiera i w jakim terminie powinna zostać przekazana pracownikowi

Treść umowy o pracę nie zawiera wszystkich informacji, które wiążą się uprawnieniami wynikającymi ze stosunku pracy oraz warunkami zatrudnienia, o którym pracownicy powinni być poinformowani. Dopiero art. 29 ust. 3 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania pracownika, w formie pisemnej, o:

  • obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Dalej, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, dodatkowo zobowiązany jest zawrzeć w takim dokumencie informacje dotyczące pracy w porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Co ważne, pracodawca nie ma obowiązku wyraźnego wskazywania informacji dotyczącej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego i długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę; może w takiej informacji o warunkach zatrudnienia odnieść się do odpowiednich przepisów prawa pracy, przy czym, nie chodzi tutaj tylko o Kodeks pracy, ale także o właściwe regulacje zawarte w regulaminie pracy czy układzie zbiorowym pracy.

Z treści art. 29 ust. 3 Kodeksu pracy wynika, że pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi informacje o warunkach zatrudnienia nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Nie budzi problemów sytuacja, gdy dzień zawarcia umowy o pracę i rozpoczęcia pracy jest tożsamy – termin 7 dni biegnie bowiem od tego samego dnia. Inaczej jest w przypadku, gdy dzień zawarcia umowy o pracę jest inny niż dzień rozpoczęcia pracy, np. umowę o pracę zawarto w dniu 13 lipca 2020 r., wskazując w niej, iż dniem rozpoczęcia pracy będzie dzień 15 lipca 2020 r. Tutaj 7-dniowy termin na przekazanie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia rozpocznie swój bieg w dniu zawarcia umowy o pracę, tj. w dniu 13 lipca 2020 r. (chodzi tu o doręczenie pracownikowi informacji w taki sposób, by miał możliwość się z nią zapoznać).

Warto podkreślić, iż 7-dniowy termin liczony jest w dniach kalendarzowych, a nie w dniach roboczych. Przy jego ustalaniu należy zatem brać pod uwagę każdy dzień, w tym dni świąteczne i dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy.

Pracodawca obowiązany jest również do informowania pracowników o zmianie indywidualnych warunków zatrudnienia, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty. W myśl art. 29 ust. 32 Kodeksu pracy, zmiany w warunkach pracy pracowników powinny zostać dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Warto przytoczyć w tym miejscu opinię Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2014 r., zgodnie z którą, jeżeli pracodawca zadecydował o poinformowaniu pracownika w pierwszej informacji dotyczącej warunków jego zatrudnienia (sporządzonej nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę) także o dniu, w którym nastąpi zmiana tych warunków (np. wymiaru urlopu wypoczynkowego czy długości okresu wypowiedzenia), to powtórne zawiadomienie o tym pracownika w momencie, w którym faktycznie ona nastąpi, jest zbyteczne. Przekazanie informacji o zmianie warunków zatrudnienia będzie natomiast konieczne w sytuacji, w której pracodawca poinformował pracownika, po zawarciu z nim umowy o pracę, jedynie o jego bieżących warunkach zatrudnienia, jak również w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę warunków zatrudnienia pracownika, których nie można było przewidzieć w momencie nawiązania stosunku pracy.

Obraz aymane jdidi z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.