Zwolnienie lekarskie – ile dni może obejmować, na ile dni wstecz może być wystawione, jak jest płatne?

Zwolnienie lekarskie to zaświadczenie urzędowe wystawiane przez lekarza w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. Zwolnienie lekarskie zwane jest również L4, a to z powodu dawnego oznaczenia tego formularza. Co ciekawe, w Polsce, w latach 40 ubiegłego wieku, zwolnienie nazywano potocznie “el quattro”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 2013), maksymalny okres, przez jaki pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy, wynosi 182 dni. Wyjątek stanowią ciąża i gruźlica, które wydłużają dozwolony okres korzystania z zasiłku chorobowego do 270 dni. Jeśli jednak ten okres czasu nie wystarczy na powrót pracownika do zdrowia, ale jego stan rokuje poprawę, pracownik może ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne może zostać przyznane maksymalnie na okres 12 miesięcy.

Zwolnienie lekarskie wystawia lekarz po przeprowadzonym badaniu, którego wynik jednoznacznie stwierdza niezdolność pracownika do pracy. Co do zasady, zwolnienie lekarskie powinno obejmować dzień badania lub dzień następujący bezpośrednio po dniu badania i dni następne. Lekarz może wystawić je na okres rozpoczynający się później (tj. po dniu badania), jednak nie później niż 4 dnia po dniu badania, jeżeli:

  1. bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy;
  2. badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

Co więcej, zaświadczenie o niezdolności do pracy może zostać wystawione maksymalnie na 3 dni wstecz, tj. 3 dni przed badaniem. Decyzję w tym zakresie lekarz może podjąć pod warunkiem, że wyniki badania potwierdzą, że pracownik był rzeczywiście w tych dniach niezdolny do pracy.

 Odstępstwem od tej zasady jest zwolnienie lekarskie wystawiane przez lekarza psychiatrę. Lekarz psychiatra może wystawić zwolnienie lekarskim na większą liczbę dni wstecz niż 3. Taką możliwość dopuszcza się w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u pracownika zaburzeń psychicznych, które ograniczają zdolność pacjenta do oceny własnego postępowania.

Przepisy prawne nie określają, jaki minimalny okres czasu może obejmować pojedyncze zwolnienie lekarskie. Zależy to od rodzaju choroby powodującej niezdolność do pracy, diagnozy lekarza i czasu niezbędnego na powrót do zdrowia. Może być to zatem 1 dzień, kilka dni, ale też kilka tygodni, np. zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży może objąć cały jej okres (maksymalnie 270 dni); również zwolnienie lekarskie w związku z pobytem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej obejmuje z reguły cały okres pobytu w placówce.

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy oraz podstawę do wypłaty świadczeń chorobowych. Może je otrzymać wyłącznie osoba objęta ubezpieczeniem i odprowadzająca składki na ubezpieczenie chorobowe.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy wraz z dniami wolnymi od pracy. Nie ulega również obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i nie przysługuje w przypadku, gdy pracownik nie nabył do niego prawa.

Okoliczność Wysokość wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
Choroba lub odosobnienie w związku z chorobą zakaźną 80% wynagrodzenia
Choroba w ciąży 100% wynagrodzenia
Wypadek w drodze do lub z pracy 100% wynagrodzenia
Poddanie się badaniom dla dawców lub pobraniu komórek, tkanek i narządów 100% wynagrodzenia
Po 50 roku życia 80% wynagrodzenia przez 14 dni,
następnie zasiłek chorobowy z ZUS

Obraz mohamed Hassan z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.