Tarcza antykryzysowa 4.0 – jakie zmiany dla pracodawców?

Obecnie trwają prace nad kolejnymi zmianami prawnymi (druk nr 382), których celem jest wsparcie pracodawców dotkniętych kryzysem wywołanym stanem pandemii. Zmiany te dotyczą m.in. zasad korzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego, pracy zdalnej, zawieszenia realizacji niektórych obowiązków pracodawcy związanych z ZFŚS, wysokości odpraw i odszkodowań oraz umów o zakazie konkurencji.

1. Zaległy urlop wypoczynkowy

Projekt przewiduje zawieszenie obowiązku odbierania przez pracowników zaległych urlopów wypoczynkowych do 30 września bieżącego roku. W miejsce tego obowiązku, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych. Maksymalny wymiar urlopu, którego pracodawca może udzielić w ten sposób, to 30 dni.

Celem tego rozwiązania jest ułatwienie pracodawcom dotkniętych kryzysem procesu organizacji pracy. Przede wszystkim ma ono zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych w latach poprzednich – pracodawca będzie mógł w ten sposób wysłać na urlop pracownika, gdy stan pandemii wymusi na nim ograniczenie lub zawieszenie działalności albo zapewnić obsadę pracowników na czas wzmożonej pracy.   

2. Praca zdalna

Projekt zmian precyzuje warunki kierowania do pracy zdalnej i jej wykonywania. Pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, jeśli ten posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i jeśli pozwala na to rodzaj pracy. Co do zasady, pracodawca powinien zapewnić pracownikowi środki pracy, np. komputer, oraz obsługę logistyczną. Pracownik może wykonywać pracę zdalną przy użyciu własnych środków pracy, pod warunkiem, że zapewni to ochronę informacji, w szczególności informacji poufnych, informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy oraz danych osobowych.

 Co więcej, projekt nakłada na pracownika obowiązek prowadzenia, na polecenie pracodawcy, ewidencji wykonanych w ramach pracy zdalnej czynności. Ewidencja powinna w szczególności zawierać opis tych czynności, datę i czas ich wykonania. W poleceniu pracy zdalnej pracodawcy powinna znaleźć się informacja o częstotliwości sporządzania przez pracownika takiej ewidencji.

Ponadto, na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy, ale  tylko w zakresie związanym z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub materiałami do pracy.

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne fundusze o charakterze socjalnym

Projekt zakłada, że w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca może zawiesić obowiązki:

  1. tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  2. dokonywania odpisu podstawowego,
  3. wypłaty świadczeń urlopowych.

Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe, zawieszenie wskazanych obowiązków następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi.

 Na mocy powyższych zmian możliwe będzie także niestosowanie, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym, pod warunkiem wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

4. Wysokość odpraw i odszkodowań

 Ustawodawca przewiduje również zmiany w zakresie wysokości wypłacanych odpraw
i odszkodowań. W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (jeżeli obowiązek wypłaty tych świadczeń wynika z przepisów prawnych), nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. kwoty 26.000 zł.

Zmiana ta dotyczyć będzie także wypowiedzenia albo rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji.          

5. Zakaz konkurencji

Projekt odnosi się też do umów o zakazie konkurencji. Zgodnie z jego założeniami, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub umowy o dzieło, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

Obraz www_slon_pics z Pixabay 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.