Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia a tarcza antykryzysowa 3.0

Na mocy art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz. 875), w sytuacji, gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty zwolnione z egzekucji określone w art. 871 § 1 Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

W myśl tych uregulowań przez członka rodziny rozumie się odpowiednio:

 • małżonka albo rodzica wspólnego dziecka,
 • dziecko w wieku do 25. roku życia,
 • dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

Z kolei przez dziecko należy rozumieć dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Przypomnijmy: zgodnie z art. art. 87 ust. 1 Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę potrąceniu podlegają następujące należności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych (należności alimentacyjne);
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (długi inne niż alimentacyjne);
 3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
 4. pieniężne kary porządkowe za nieprzestrzeganie przez pracownika np. organizacji
  i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, p.poż, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia.

Potrącenia te mogą być dokonywane w następujących granicach:

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – potrącenie możliwe do wysokości trzech piątych (60%) wynagrodzenia;
 • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – potrącenie możliwe do wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrącenia na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczek udzielonych pracownikowi nie mogą w sumie przekraczać 1/2 wynagrodzenia. Natomiast łączne potrącenie alimentacyjne, należności innej niż alimenty oraz zaliczki, nie może w sumie przekroczyć 3/5 wynagrodzenia.

Co ważne, z egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości podlegają:

 • nagroda z zakładowego funduszu nagród,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej.

Zgodnie z art. 871 ust. 1 Kodeksu pracy, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłat do PPK) – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
 • 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu pieniężnych kar porządkowych.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 nie zawiera regulacji określającej sposób pozyskiwania od pracowników informacji o utracie przez członka rodziny źródła dochodu. Rozsądnym rozwiązaniem w tym przypadku wydaje się więc pobieranie od pracowników objętych egzekucją oświadczeń o liczbie nieosiągających dochodów członków ich rodziny, których mają oni na utrzymaniu, a którzy z powodu podjętych działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 utracili źródło dochodu. Przy czym, pamiętać należy o odpowiednim stosowaniu przepisów RODO.

Obraz NettPix z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.