Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP z uwzględnieniem zachowań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Pojęcie osoby kierującej pracownikami

Kodeks pracy nie definiuje pojęcia osoby kierującej pracownikami, jednakże w doktrynie przyjmuje się, że jest to osoba, której pracodawca podporządkował stale lub czasowo przynajmniej jednego pracownika.

Osobami kierującymi pracownikami będą m.in., kierownik departamentu, oddziału, wydziału, działu, dyrektor, a także brygadzista, majster, czyli osoby mające kompetencje do wydawania poleceń, egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz zapewnienia wykonywania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. Zatem pracownik, któremu powierzono kierowanie pracą innych, jest zobowiązany do stałego czuwania nad tym, aby praca podległych mu pracowników przebiegała zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Obowiązki osoby kierującej pracownikami

Kodeks pracy dokładnie określa obowiązki osoby kierującej pracownikami w zakresie bhp (art. 212 Kodeku pracy).

Do obowiązków osoby kierującej pracownikami należy:

 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

Przepis ten nałożył na osoby kierujące pracownikami odpowiedzialność za stan i właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej. Wynika z niego, że to kierownicy ponoszą odpowiedzialność w sytuacji, w której pracownik nie stosuje środków ochrony indywidualnej (bądź stosuje je niewłaściwie).

 • organizacja, przygotowywanie i prowadzenie prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

Planując prace, kierownicy muszą przewidywać możliwe zagrożenia i zapewnić pracownikom stosowne środki zabezpieczające. Odpowiadają też za cały przebieg prac.

 • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

Osoby kierujące pracownikami ponoszą odpowiedzialność nie tylko za organizację prac, ale też za stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego (maszyny, urządzenia i narzędzia). Jeśli więc jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, obowiązkiem kierownika jest jego wycofanie z użytku, zabezpieczenie oraz zgłoszenie potrzeby naprawy odpowiedzialnej komórce organizacyjnej.

 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

Kierownik odpowiada za egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP przez pracowników. To w gestii osoby kierującej pracownikami znajduje się dbałość o to, aby pracownicy pracowali bezpiecznie ponosząc za to odpowiedzialność.

 • zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami;

Lekarze medycyny pracy określają jednoznacznie w orzeczeniu, na podstawie skierowania i wyników badań, czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy, czy nie. Jeśli lekarz wpisał na orzeczeniu zalecenie profilaktyczne, to obowiązkiem kierownika jest nadzorowanie jego przestrzegania.

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, a obowiązki osób kierujących pracownikami

Aby ograniczyć możliwość zarażenia siebie i pracowników w miejscu pracy, osoba kierująca pracownikami, powinna:

 • informować i zachęcać pracowników do regularnego i dokładnego mycia rąk ciepłą wodą z mydłem lub opcjonalnie dezynfekowania płynem o zawartości alkoholu min. 60%,
 • przypominać pracownikom, że w przypadku podejrzenia u siebie objawów choroby COVID-19 powinni zostać w domu i zasięgnąć opinii lekarza za pomocą teleporady.

Aby ograniczyć możliwość zarażenia siebie i pracowników w miejscu pracy, osoba kierująca pracownikami, powinna śledzić na bieżąco publikowane na stronach rządowych informacje i wytyczne dotyczące wirusa SARS-CoV-2. 

Obowiązek organizowania i prowadzenia prac uwzględniając zabezpieczenie pracowników

Do odwołania wprowadzono obowiązek:

 • zapewnienia osobom zatrudnionym jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk,
 • zapewnienia między stanowiskami pracy odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
 • zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa m.in. w zakładach pracy w przypadku obsługi interesantów lub klientów – bezpośrednio w trakcie jej wykonywania.

Więcej:

 • Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.