Przykładowa lista płac

Pracodawca ma obowiązek naliczenia i wypłaty zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń należnych ze stosunku pracy.
Lista płac jest dokumentem nieodzownym dla ustalenia kwoty wynagrodzeń, a także obliczenia kwot składek (ZUS) i zobowiązań podatkowych (urząd skarbowy).

Na liście płac powinno znaleźć się określenie nazwy pracodawcy, okres, którego dotyczy wypłata, data wypłaty wynagrodzenia, podpisy osób sporządzających listę, a także kwoty:

  • składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez pracownika i przez pracodawcę,
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • zaliczek na podatek dochodowy,
  • ewentualnych potrąceń przymusowych lub dobrowolnych dokonywanych na podstawie art. 87 i 91 k.p,
  • dochodu pracownika należnego do wypłaty.

Więcej o zasadach sporządzania listy płac przeczytasz w artykule: Lista płac – zasady jej sporządzania


Choć obecnie programy płacowe tworzą listy płac, a ręczne wyliczanie wynagrodzenia należy już do rzadkości, przy sporządzaniu listy niezbędna jest znajomość zasad naliczania wynagrodzeń. Także ze względu na niedoskonałość wielu programów kadrowo-płacowych.

Przykładowa lista płac

Pracownik firmy otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie składające się ze stałego wynagrodzenia zasadniczego wynoszącego 4 000 złotych i stałej premii regulaminowej wynoszącej 500 złotych.
Pracownik złożył PIT – 2 (czyli stosowana jest kwota zmniejszająca podatek = 43,76 zł) i zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy (czyli koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł).

Lista płac za styczeń 2020 r.

Poz.WyszczególnienieObliczenieKwota (w zł)
1Wynagrodzenie zasadnicze4000,00
2Premia regulaminowa
stała
500,00
3Kwota brutto4500,00
4Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez pracownika)4500,00
5Składki na ubezpieczenia:
a. emerytalne (9,76%) [4500 * 9,76%]439,20
b. rentowe (1,5%) [4500 * 1,5%]67,50
c. chorobowe (2,45%)[4500 * 2,45%]110,25
Składki razem:[439,20+67,50+110,25]616,95
6Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 4 – poz. 5)[4500 – 616,95]3883,05
7Składka zdrowotna:
a. należna do ZUS (9%) [3883,05 * 9%]349,47
b. do odliczenia od zaliczki na podatek (7,75%)[3883,05 * 7,75%]300,94
8Przychód ogółem4500,00
9Koszty uzyskania przychodów (250 lub 300)250,00
10Podstawa opodatkowania (poz. 8 – poz. 5 – poz. 9) – po zaokrągleniu do pełnych złotych[4500 - 616,95 - 250,00]3633
11Zaliczka na podatek dochodowy:
a. wyliczona [(poz. 10 × 17%) – 43,76 zł] [(3633*17%)-43,76]573,85
b. do zapłaty do US (poz. 11a – poz. 7b) – po zaokrągleniu do pełnych złotych[573,85 – 300,94 ]273
12Kwota do wypłaty (poz. 1 + poz. 2 – poz. 5 – poz. 7a – poz. 11b)[4000+500 - 616,95 - 349,47 - 273]3260,58

Wynagrodzenie netto pracownika wyniesie 3260,58 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.