Błąd w świadectwie pracy? Co dalej?

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy pracownikowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Powinien to zrobić w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, a jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy w tym terminie nie jest możliwe, wówczas przesyła dokument w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Co więcej, pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. A w razie nieuwzględnienia tego wniosku, pracownikowi przysługuje w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się także do sądu pracy.

Zatem pracownik, który zauważy błąd w świadectwie pracy, ma prawo wystąpić z wnioskiem o sprostowanie dokumentu w terminie 14 dni od jego otrzymania. Jednakże przepisy nie regulują sytuacji czy też sposobu postępowania w przypadku popełnienia błędu w świadectwie pracy oraz niezwrócenia się przez pracownika o jego sprostowanie.

Co zatem pracodawca powinien zrobić, jeżeli sam zauważy błąd w świadectwie pracy?

Jeżeli pracodawca dostrzegł błąd w świadectwie pracy, wówczas powinien wystawić nowe, poprawne świadectwo pracy z faktyczną datą jego wystawienia, czyli z bieżącą datą sporządzenia dokumentu. Dodatkowo należy sporządzić pismo, w którym zostanie podany powód sporządzenia kolejnego świadectwa wskazując, które punkty uległy korekcie lub sprostowaniu. Pismo należy dołączyć do świadectwa. Jednocześnie  należy w nim zawrzeć prośbę o zwrot uprzednio wydanego dokumentu, czyli świadectwa pracy zawierającego błąd.

Jednakże zwrot dokumentu, którego korektę pracodawca sporządził z własnej inicjatywy, zależy od dobrej woli pracownika. Warto podkreślić, że nie ma przepisu, który nakazałby zwrot świadectwa bądź jego zniszczenie, w związku z tym zwrot dokumentu zależy od woli pracownika. Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi nowego świadectwa pracy niezależnie od zwrotu uprzednio wydanego świadectwa pracy.

W tytule skorygowanego świadectwa nie należy dodawać żadnych adnotacji jak np.: sprostowanie albo korekta. Bowiem przepisy określają wydanie tylko dwóch dokumentów w związku z zakończeniem stosunku pracy i są to: świadectwo pracy oraz odpis świadectwa pracy. Wzór świadectwa pracy określony został przez ustawodawcę, jest dokumentem sformalizowanym, ma jasno określone elementy i wskazane informacje, jakie pracodawca ma w nim zawierać. Nie należy zatem umieszczać żadnych dodatkowych elementów, w tym adnotacji o sprostowaniu, korekcie, a także żadnych wyjaśnień w informacjach uzupełniających.

KARA GRZYWNY I ODSZKODOWANIE

Zgodnie z art. 282 § 1. pkt 3 pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości 1000 zł do 30 000 zł za niewystawienie świadectwa pracy w terminie, co stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Co więcej, jeżeli późniejsze wydanie świadectwa pracy bądź błędne jego wystawienie spowodowało, że pracownik nie mógł podjąć zatrudnienia u innego pracodawcy w związku z czym poniósł szkodę, wówczas takiemu pracownikowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymywał u tego pracodawcy za czas pozostawania bez pracy, jednakże nie dłużej niż za 6 tygodni.

Podstawa prawna:

  • art. 97 § 1, § 2, § 21, art. 99 § 1-4, art. 282 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy,
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2018 poz. 1289, ze zm.).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.