CSR – inspiracje do działania

CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją zakładającą, że firmy w ramach prowadzonej przez siebie działalności uwzględniają swój wpływ na otoczenie, tudzież środowisko, społeczeństwo, w tym społeczność lokalną, a także pracowników, interesariuszy i akcjonariuszy.

Koncepcja zyskała swoją popularność dzięki coraz większej świadomości firm dotyczącej skali swojego odziaływania na klimat, w tym także społeczny i gospodarczy. Dzięki angażowaniu się w działalność CSR firma ma szansę wspierać społeczeństwo i minimalizować negatywny wpływ swojej aktywności na otoczenie, a także zmieniać biznes i wspierać środowisko, przyczyniając się do pozytywnych zmian zarówno w swoim otoczeniu, jak i na całym świecie. Co więcej, organizacja zyskuje miano społecznie odpowiedzialnej, a to z kolei przekłada się na lepsze postrzeganie marki przez konsumentów i być może większy udział w rynku. To przesądza, że w dłuższej perspektywie nakłady na CSR stanowią inwestycje, a nie wyłącznie koszt.

Rodzaje działań

Wachlarz działań wspierających CSR jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno inwestycje w infrastrukturę, działalność społeczną, charytatywną czy prośrodowiskową. Warto podkreślić, że działania nie muszą być prowadzone na skalę światową, lecz mogą wspierać najbliższe otoczenie, lokalną społeczność.
A pomysłów i inspiracji na to są tysiące.

W ramach działalności proekologicznej wyróżnić można:

 • wprowadzanie rozwiązań w produkcji, które są przyjazne środowisku,
 • wykorzystywanie ekologicznych materiałów do produkcji,
 • korzystanie z opakowań degradowalnych, pochodzących z recyklingu,
 • zmniejszanie zużycia energii,
 • wykorzystywanie energii OZE przy produkcji, zasilanie energią odnawialną swoich zakładów,
 • sadzenie drzew, zaangażowanie się w akcje sprzątania lasów,
 • stosowanie pojemników do recyklingu, żarówek energooszczędnych, zmniejszenie ilości odpadów w firmie,
 • inwestowanie w działania badawczo – rozwojowe w zakresie technologii ochrony środowiska,
 • inwestowanie przez firmy logistyczne w pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi;

Do działań wspierających zmiany społeczne należą:

 • edukacja w zakresie CSR, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju,
 • promowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz odpowiedzialnego i świadomego dokonywania wyborów konsumenckich, czyli po prostu świadomego kupowania,
 • zatrudnianie pracowników z grup uważanych za mniej atrakcyjne, np. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby w wieku przedemerytalnym,
 • promowanie praw człowieka,
 • wspieranie działań lokalnej społeczności,
 • przestrzeganie zasad sprawiedliwego handlu (Fair Trade),
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;

Angażowanie się w działalność charytatywną może polegać na:

 • przeznaczeniu określonego procenta dochodów na cele charytatywne,
 • zapewnieniu pracownikom płatnych urlopów lub dni wolnych na działalność wolontariacką,
 • przekazywaniu własnych produktów osobom potrzebującym, np. zakup każdej pary butów danej marki przekłada się na dostarczanie pary butów osobie potrzebującej bądź do domu dziecka,
 • rozdawanie gorących darmowych posiłków potrzebującym,
 • przeznaczanie środków finansowych na poprawę jakości życia lokalnej społeczności;

ISO 26000

Wprowadzając rozwiązania z zakresu CSR bądź pretendując do miana firmy odpowiedzialnej społecznie można inspirować się zbiorem standardów wydanych w 2010 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, czyli ISO. Zawarte w dokumencie wytyczne odnoszące się m.in. do kwestii praw człowieka, środowiska, a także praktyk z zakresu pracy, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej ułatwiają firmom wdrażanie i realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. ISO 26000 to rodzaj przewodnika, nie zawiera żadnych wymagań w tym zakresie, zatem nie ma certyfikatu za spełnianie jakichkolwiek standardów. Zawarte w dokumencie zasady mogą być wdrożone we wszystkich firmach, niezależnie od ich wielkości, zasięgu, rodzaju prowadzonej działalności, czy też lokalizacji. Warto nadmienić, że zawarte standardy są wynikiem międzynarodowego konsensusu, były bowiem opracowywane przez interesariuszy z całego świata.

Dokument można zakupić na stronie Polskiej Komisji Normalizacyjnej.

UWAGA! GREENWASHING

Gro firm tworzy programy CSR mając na celu przede wszystkim wspieranie społeczności czy działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Niestety zdarza się, że części z nich przyświeca głównie cel marketingowy. Postawa taka otrzymała nazwę ‘greenwashing’ stanowiąc negatywny przykład działań CSR-owych. Polega na tym, że firmy pragną tworzyć swój wizerunek jako społecznie odpowiedzialnych, a w rzeczywistości tylko sprawiają takie wrażenie, gdyż w efekcie ich celem jest zwiększenie sprzedaży, maksymalizacja przepływów, wzrost udziału w rynku, przekonanie do siebie coraz większej liczby klientów, itp.

Greenwashing, czyli tzw. ekościema czy zielone kłamstwo, odnosi się do zjawiska polegającego np. na wywoływaniu wrażenia, że dany produkt został wyprodukowany w zgodzie z naturą, a firma działa prośrodowiskowo. Niestety w rzeczywistości firma wprowadza w błąd swoich konsumentów. Przykłady?

Firma deklaruje, że promuje czystą technologię, ale prawie cała energia pozyskiwana jest z paliw kopalnych. I co prawda początkowo takie działania mogą poprawić wizerunek firmy, szybko niestety obracają się przeciwko takiemu producentowi, nadwyrężając w konsekwencji jego reputację. A z kolei nadszarpnięta wiarygodność może być bardzo trudna do odbudowania.

Przykładami greenwashingu mogą być także:

 • błędne informowanie, że dany produkt jest energooszczędny bądź wykonany z ekologicznych materiałów,
 • informacja, że produkt nie wpływa negatywnie na środowisko, co nie jest zgodne z prawdą,
 • używanie ekoznaków, certyfikatów bezpodstawnie bądź nielegalnie,
 • zmniejszanie kosztów swojej działalności zasłaniając się troską o środowisko;

Podsumowując …

O istotności działań CSR przesądza nie tylko możliwość budowania i wzmacniania swojej marki, ale także, a może przede wszystkim, wspieranie społeczeństwa, środowiska, podnoszenie standardów i inicjowanie zmian na rynku oraz na świecie. Bowiem zmiany klimatyczne czy pogłębiające się nierówności społeczne spowodują ogromne konsekwencje dla gospodarki dotykające większość sektorów rynku w przyszłości zagrożąjąc także funkcjonowaniu firm i przedsiębiorstw.

CSR przewiduje wiele rozwiązań i możliwości działania w wielu obszarach, jak np. wspieranie ochrony środowiska, walki o prawa człowieka, a także finansowanie projektów edukacyjnych w społeczności lokalnej, bądź w biedniejszych regionach świata. Co więcej, firma nie musi od razu realizować działań na szeroką skale, ale wystarczy, że wesprze lokalną społeczność, najbliższe otoczenie, pamiętając jednak by nie dać się owładnąć jedynie korzyściami przekładającymi się na wizerunek firmy, gdyż z reguły właśnie proekologiczne i prospołeczne działania firmy zwiększają atrakcyjność zarówno samej marki, jak i jej produktów i usług. Bowiem obecnie konsumenci przywiązują coraz większą wagę do ekologii, odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, w związku z tym takie działania pracodawcy wpisują się w trendy konsumentów.

Obraz cocoparisienne z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.