Wynagrodzenie minimalne w 2020 roku

Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Ta kodeksowa zasada realizowana jest m.in. poprzez ustawowe ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli ustalanie najniższego, dozwolonego poziomu wynagrodzenia). Należy pamiętać, że pracownik co do zasady nie może otrzymać mniej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę przy zatrudnieniu na pełny etat. Wynagrodzenie poniżej minimalnego stanowi naruszenie praw pracowniczych.

Od 1 stycznia 2020 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2600 złotych brutto. To o 350 złotych więcej w porównaniu z 2019 rokiem. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wynosi 17 złotych (w 2019 roku wynosiła 14,70 złotych).

Uwaga. Z minimalnego wynagrodzenia wyłączono dodatek stażowy, czyli dodatek przyznawany za wysługę lat; ten składnik wynagrodzenia obowiązuje głównie w sferze budżetowej.

Wynagrodzenie minimalne a wymiar etatu

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymywać za wykonaną pracę mniej niż minimalne wynagrodzenie. Natomiast w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy (½ etatu, ¾ etatu) wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru (1/2 * 2 600 złotych = 1 300 złotych).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wzrost płacy minimalnej przekłada się także na zmiany wysokości innych świadczeń, w tym:

  • dodatku za pracę w godzinach nocnych,
  • podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego,
  • odprawy w związku ze zwolnieniami grupowymi,
  • kwoty wolnej od potrąceń,
  • odszkodowania za mobbing, dyskryminację lub naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  • wynagrodzenia za czas przestoju;

Podstawa prawna:

  • art. 13 Kodeksu pracy,
  • ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2018 poz. 2177),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Fot. TomaszSupel, Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.