Zmiany od 1 października: zmniejszenie podatku i zwiększenie kosztów uzyskania przychodu

Od 1 października 2019 roku nastąpi obniżenie podatku od osób fizycznych (PIT) z 18 do 17 proc. oraz podniesione zostaną koszty uzyskania przychodu. W efekcie opisane zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia netto większości pracowników.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zmiany w PIT dotyczą podatku od dochodów nieprzekraczających kwoty pierwszego progu skali podatkowej, czyli 85 528 złotych. W przypadku osób, które zarobią powyżej kwoty 85 528 złotych, podatek w wysokości 17% zostanie odprowadzony do tej właśnie kwoty, a nadwyżka zostanie opodatkowana stawką 32%.

Zmiany kosztów uzyskania przychodów będą następujące:

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,
 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,

To oznacza, że  koszty uzyskania przychodów w skali rocznej wyniosą 3 000 zł (w przypadku jednoetatowców, koszty podstawowe) – obecnie jest to 1 335,00 zł, natomiast 3 600 zł w przypadku jednoetatowców, dojeżdżających, obecnie wynoszą 1 668,72 zł.
W przypadku wieloetatowców kwoty wyniosą odpowiednio 4 500 zł roczne (obecnie 2 002,05 zł) lub 5 400 zł roczne (dojeżdżający; obecnie 2 502,56 zł).

Zmiany w stawce podatku oraz kosztach uzyskania przychodu mają dotyczyć wszystkich podatników uzyskujących dochody, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa), czyli:

 • ze stosunku pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia),
 • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
 • z emerytury i renty,
 • z praw majątkowych.

Zmianie ulegnie także kwota zmniejszająca podatek

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. kwota zmniejszająca podatek wyniesie 525,12 zł (dotychczas wynosiła 556,02 zł). Czyli miesięczna kwota zaliczki na podatek dochodowy będzie pomniejszana o 43,76 zł, bowiem ta kwota stanowi 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek, czyli: 525,12 zł : 12 = 43,76 zł

O kwotę wolną od podatku płatnik (pracodawca) może pomniejszać miesięczne zaliczki podatkowe pod warunkiem, że pracownik przed pierwszą w danym roku podatkowym wypłatą wynagrodzenia złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2. (Uwaga: pracownik nie składa oświadczenia PIT-2 jeżeli prowadzi firmę i rozlicza się na zasadach ogólnych bądź osiąga dochody z najmu, dzierżawy, otrzymuje emeryturę lub rentę).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. 2 września 2019 ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

Dla przypomnienia

Pracodawca ma obowiązek obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od pracowników. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest:

 • podatkiem osobistym, czyli podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód,
 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek od dochodów ze stosunku pracy.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%) oraz koszty jego uzyskania.

Zatem koszty uzyskania przychodu wpływają na dochód pracownika i mogą być

 • podstawowe: 250,00 złotych (od 1 października; dotychczas 111,25 złotych) – przysługują każdemu pracownikowi otrzymującemu przychód ze stosunku pracy albo
 • podwyższone: 300,00 złotych (od 1 października; dotychczas 139,06 złotych) – przysługują, jeżeli pracownik mieszka poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.

Obowiązują dwie stawki podatkowe (progi podatkowe) zgodnie z którymi odprowadzany jest podatek do Urzędu Skarbowego: 18% (od 01.10.2019 r. 17%) i 32%. Kwota 85 528 złotych stanowi górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (17%) i liczona jest narastająco od początku roku.

Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.