Notatnik kadrowy: świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest wydawane pracownikowi przez pracodawcę w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.  Świadectwo należy wydać pracownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Nie można uzależniać wydania świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Pomocniczy wzór świadectwa pracy stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Link do wzoru świadectwa pracy: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Uwaga: od 4 maja w świadectwie pracy nie wpisuje się imion rodziców pracownika.

W świadectwie pracy należy zawrzeć informacje dot. m.in.:

 • okresu zatrudnienia,
 • wymiaru czasu pracy,
 • rodzaju wykonywanej pracy/zajmowanego stanowiska/pełnionych funkcji,
 • trybu i podstawy prawnej rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy (w przypadku wypowiedzenia należy podać stronę, która dokonała wypowiedzenia: pracownik lub pracodawca),
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia (art. 36¹ § 1 Kodeksu pracy),
 • wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w roku, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystanego urlopu bezpłatnego (także podstawa prawna jego udzielenia),
 • wykorzystanego urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, wychowawczego,
 • zwolnienia w związku z art. 188 Kodeksu pracy (zwolnienie od pracy dla pracownika wychowującego dziecko w wieku do 14 lat),
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy (wynagrodzenie chorobowe),
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach,
 • wykorzystanego dodatkowego urlopu, innego świadczenia, uprawnienia,
 • okresów nieskładkowych, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • zajęcia wynagrodzenia w związku z postępowaniem egzekucyjnym,
 • na żądanie pracownika: informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia, uzyskanych kwalifikacjach;

Kopię świadectwa pracy należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

W przypadku wystawienia świadectwa pracy z błędnymi informacjami, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa wystąpić z wnioskiem o sprostowanie świadectwa. Pracodawca powinien wydać sprostowanie. Natomiast w przypadku odmowy, pracownik może w ciągu 7 kolejnych dni wystąpić z takim wnioskiem do sądu pracy.

Jeżeli pracodawca zawrze z pracownikiem kolejną umowę o pracę w terminie 7 dni od dnia rozwiązania poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy wyłącznie na wniosek pracownika (wydanie świadectwa pracy nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku).

Informacja do świadectwa pracy

Dodatkowo wraz ze świadectwem pracy od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wydaje pracownikowi informację, w której wskazuje:

 • okres przechowywania dokumentacji,
 • możliwość odbioru dokumentacji przez pracownika do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;

Co więcej w piśmie znajduje się informacja o zniszczeniu dokumentacji w przypadku jej nieodebrania w określonym terminie.  

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy, a tym samym wygaśnięciem tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, należy pamiętać o wyrejestrowaniu pracownika (na druku ZUS ZWUA) w terminie 7 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy.

Więcej:

Fot. rawpixel z Pixabay

2 Comments on “Notatnik kadrowy: świadectwo pracy”

 1. Dokładnie tak. Wydłużono termin na złożenie wniosku w sprawie sprostowania świadectwa pracy. Termin wynosi 14 dni (a nie 7 dni) i w tym terminie pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy.
  Jeżeli pracodawca nie uwzględni wniosku, wówczas pracownik ma prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem o jego sprostowanie w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy.
  Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy obowiązują od 7 września 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.