Zmiany w prawie pracy w pigułce (zmian część IV)

KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 ROKU O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZE SKRÓCENIEM OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJĄ W PIGUŁCE

ZMIANY DO USTAWY Z 13 PAŹDZIERNIKA 1998 R. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ciąg dalszy)

 • po art. 41 dodano art. 41a w brzmieniu:

„Art. 41a. 1. Płatnik składek w każdym czasie może złożyć do Zakładu oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych.

2. Złożenie oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych skutkuje obowiązkiem przekazania raportów informacyjnych za wszystkich ubezpieczonych.

3. Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych może zostać odwołane do czasu złożenia pierwszego raportu informacyjnego.”

Komentarz:

 • płatnik składek, który zdecyduje się na skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat (tj. za ubezpieczonych zgłoszonych po raz pierwszy do ubezpieczeń społecznych w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.2018 r.), będzie mógł to uczynić, pod warunkiem złożenia do ZUS raportów informacyjnych;
 • złożenie do ZUS raportów informacyjnych będzie poprzedzone obowiązkiem złożenia przez płatnika oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych;
 • złożenie takiego oświadczenia skutkować będzie obowiązkiem przekazania raportów informacyjnych za wszystkich ubezpieczonych (nie złożenie takiego oświadczenia będzie tożsame z rezygnacją z możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do lat 10) – płatnik nie będzie mieć zatem możliwości złożenia raportów tylko za niektórych ubezpieczonych;
 • ustawodawca wyposażył płatników składek w możliwość odwołania oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych – będą mogli dokonać tego do czasu złożenia pierwszego raportu informacyjnego;  
 • po art. 41a dodano art. 41b w brzmieniu:

„Art. 41b. Płatnik składek przekazuje raport informacyjny za ubezpieczonego:

1) wraz z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych – w przypadku wyrejestrowania
z ubezpieczeń po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 41a;

2) w terminie roku od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 41a – w przypadku wyrejestrowania przed złożeniem tego oświadczenia.”

Komentarz:

 • art. 41b określa termin przekazania przez płatnika składek raportu informacyjnego do ZUS;
 • płatnik składek przekazuje raport informacyjny za ubezpieczonego (pracownika
  i zleceniobiorcę):
  • wraz z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych, w przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń po złożeniu oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych,
  • w terminie 1 roku od dnia złożenia oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, w przypadku wyrejestrowania przed złożeniem tego oświadczenia;
 • po art. 41 b dodano art. 41c w brzmieniu:

„Art. 41c. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 41b pkt 1, płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, kopię przekazanego raportu informacyjnego oraz dowody potwierdzające wykonywanie w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz dowody potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wraz z pouczeniem o:

1) okresie, o którym mowa w art. 41f ust. 1, dotyczącym przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika;

2) prawie do odbioru dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w terminie miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego się w następnym dniu po upływie okresu, o którym mowa w art. 41f ust. 1;

3) prawie do uzyskania kopii dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 41b pkt 1, płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, kopię przekazanego raportu informacyjnego wraz z pouczeniem o:

1) okresie, o którym mowa w art. 125a ust. 4a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącym przechowywania dokumentacji, o której mowa w tym przepisie;

2) prawie do odbioru dokumentacji, o której mowa w pkt 1, w terminie miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego się w następnym dniu po upływie okresu, o którym mowa w art. 41f.”

Komentarz:

 • artykuł ten określa obowiązki płatnika wobec ubezpieczonego, w przypadku składania raportu informacyjnego wraz z wyrejestrowaniem;
 • co ważne, odrębnie uregulowano obowiązki płatnika wobec ubezpieczonego – pracownika oraz ubezpieczonego – zleceniobiorcę;
 • płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu – pracownikowi:
  • kopię przekazanego do ZUS raportu informacyjnego,
  • dowody potwierdzające wykonywanie w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia
   31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
   o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
   z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • dowody potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub
   o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach i rentach pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wraz z pouczeniem o:
   • okresie, o którym mowa w art. 41f ust. 1, tj. okresie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony, dotyczącym przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika,
   • prawie do odbioru dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w terminie miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego się w następnym dniu po upływie okresu, o którym mowa w art. 41f ust. 1, tj. okresie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
    w którym raport informacyjny został złożony,
   • prawie do uzyskania kopii dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika;
 • płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu – zleceniobiorcy kopię przekazanego raportu informacyjnego wraz z pouczeniem o:
  • okresie, o którym mowa w art. 125a ust. 4a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. okresie 50 lat od zakończenia pracy przez ubezpieczonego u danego płatnika, dotyczącym przechowywania dokumentacji, o której mowa w tym przepisie,
  • prawie do odbioru dokumentacji, o której mowa w pkt 1, w terminie miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego się w następnym dniu po upływie okresu, o którym mowa w art. 41f, tj. okresu 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony;
 • zastanawiać może, dlaczego płatnik nie może zawrzeć informacji dotyczących pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w raporcie informacyjnym? Według ustawodawcy, charakter tych dokumentów i danych w nich zawartych nie pozwalają na zamieszczenie ich w raporcie informacyjnym, ani żadnym innym dokumencie przekazywanym do ZUS; ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej podlega szczególnym rygorom i ZUS bada te uprawnienia w oparciu o świadectwo pracy, stąd to ubezpieczony powinien być w posiadaniu odpowiednich dokumentów, aby móc w każdej chwili potwierdzić, iż spełnia warunki do nabycia tego świadczenia, np. posiada wymagany okres;
 • po art. 41c dodano art. 41d w brzmieniu:

„Art. 41d. 1. Zakład informuje ubezpieczonego o przekazaniu przez płatnika składek raportu informacyjnego w informacji o stanie konta, o której mowa w art. 50 ust. 1, przesyłanej za rok, w którym raport informacyjny został przekazany.

2. Jeżeli do osoby uprawnionej do świadczenia, za którą został przekazany przez płatnika składek raport informacyjny, nie jest wysyłana informacja o stanie konta, Zakład informuje osobę, za którą został przekazany raport informacyjny, o przekazaniu tego raportu wraz z rocznym obliczeniem podatku lub imienną informacją o wysokości uzyskanego dochodu, o których mowa w art. 34 ust. 7
i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), przesyłanych za rok, w którym raport informacyjny został złożony.

3. Ubezpieczonemu albo osobie, o której mowa w ust. 2, którzy utworzyli profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu, udostępnia się w tym systemie informację o przekazaniu przez płatnika składek raportu informacyjnego.

4. Informacja Zakładu, o której mowa w ust. 1 lub 2, zawiera pouczenie, o którym mowa odpowiednio w art. 41c ust. 1 lub 2, a w przypadku ubezpieczonego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, także
o konieczności wystąpienia do płatnika składek o wydanie dowodów potwierdzających wykonywanie w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz dowodów potwierdzających wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia
31 grudnia 2008 r.”

Komentarz:

 • ustawodawca, na mocy ustawy zmieniającej, nakłada obowiązki wobec ubezpieczonego (pracownika lub zleceniobiorcę) nie tylko na płatnika składek, ale także na ZUS;
 • ZUS będzie zobowiązany poinformować ubezpieczonego o przekazaniu przez płatnika składek raportu informacyjnego; dokonywać tego będzie w przesłanej każdemu ubezpieczonemu, urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., informacji o stanie konta, przesłanej za rok, w którym raport informacyjny został przekazany (przypomnijmy: informacja o stanie konta zawiera dane
  o zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem według stanu na dzień
  31 grudnia poprzedniego roku);
 • w przypadku osób, za które został przekazany przez płatnika składek raport informacyjny,
  a które nie są już ubezpieczone i jednocześnie uprawnione są do świadczenie z ubezpieczeń społecznych, ZUS przesyłać będzie informację o raporcie wraz z rocznym obliczeniem podatku lub imienną informacją o wysokości uzyskanego dochodu, przesyłanych za rok, w którym raport informacyjny został złożony;
 • ubezpieczeni lub osoby, wskazani powyżej, którzy posiadają profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS, będą mieli udostępnioną w systemie informację o przekazaniu przez płatnika składek raportu informacyjnego;
 • w przypadku ubezpieczonego – pracownika, informacja ZUS zawierać będzie pouczenie o:
  • okresie, o którym mowa w art. 41f ust. 1, tj. okresie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony, dotyczącym przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika,
  • prawie do odbioru dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w terminie miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego się w następnym dniu po upływie okresu, o którym mowa w art. 41f ust. 1, tj. okresie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony,
  • prawie do uzyskania kopii dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika,
 • w przypadku ubezpieczonego – zleceniobiorcy, informacja ZUS zawierać będzie pouczenie o:
  • okresie, o którym mowa w art. 125a ust. 4a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. okresie 50 lat od zakończenia pracy przez ubezpieczonego u danego płatnika, dotyczącym przechowywania dokumentacji, o której mowa w tym przepisie,
  • prawie do odbioru dokumentacji, o której mowa w pkt 1, w terminie miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego się w następnym dniu po upływie okresu, o którym mowa w art. 41f, tj. okresu 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony;
 • po art. 41d dodaje się art. 41e w brzmieniu:

„Art. 41e. 1. W przypadku stwierdzenia przez płatnika składek lub ubezpieczonego nieprawidłowości w raporcie informacyjnym płatnik składek jest obowiązany złożyć raport informacyjny korygujący. Do raportu informacyjnego korygującego stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 6, 7a i 7b oraz art. 47 ust. 3c.

2. W przypadku stwierdzenia przez ubezpieczonego, że raport informacyjny nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w art. 4 pkt 6a, lub informacje te zostały niewłaściwie zewidencjonowane, stosuje się art. 50 ust. 2e–2n.”

Komentarz:

 • przepis ten odnosi się do procedury postępowania, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w raporcie informacyjnym;
 • w przypadku stwierdzenia przez płatnika składek lub ubezpieczonego nieprawidłowości w raporcie informacyjnym płatnik składek jest obowiązany złożyć raport informacyjny korygujący zawierający prawidłowe dane – zastosowanie tutaj będą mieć przepisy dotyczące korekty imiennego raportu miesięcznego; termin na złożenie raportu informacyjnego korygującego wynosi 7 dni;
 • zgodnie z odesłanie do art. 41 ust. 7b ustawy systemowej, jeżeli nieprawidłowości zostaną stwierdzone przez ZUS w drodze:
  • decyzji – raport korygujący powinien zostać złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,
  • kontroli – raport korygujący powinien być złożony nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania protokołu kontroli;
 • w przypadku stwierdzenia przez ubezpieczonego, że raport informacyjny nie zawiera wszystkich informacji lub informacje te zostały niewłaściwie zewidencjonowane, powinien on:
  • zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, wniosek o sprostowanie danych przekazanych do ZUS w raporcie informacyjnym; płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania:
  • w przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z ubezpieczeniami społecznymi, w terminie 30 dni od dnia przekazania ubezpieczonemu informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych;
  • w przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we wskazanej przez ZUS jednostce organizacyjnej wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych;
  • postępowanie wyjaśniające ZUS powinien zakończyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być udowadniana zeznaniami świadków);
  • jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są:
   1. błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych dokumentów – ZUS dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub brakujących dokumentów;
   2. błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów – ZUS dokonuje korekty tych danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty albo brakujących dokumentów;
  • płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty wskazane powyżej w terminie 30 dni:
   1. od otrzymania z ZUS zawiadomienia o stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi,
   2. od dnia uprawomocnienia się decyzji – jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze decyzji,
   3. od dnia otrzymania protokołu kontroli – jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze kontroli;
  • w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, ZUS dokonuje korekty danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty.
 • po art. 41e dodaje się art. 41f:

„Art. 41f. 1. Złożenie raportów informacyjnych za ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, skutkuje skróceniem okresu przechowywania ich dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym raport informacyjny został złożony.

2. Złożenie raportów informacyjnych za ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, skutkuje skróceniem okresu przechowywania ich dokumentacji, o której mowa w art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.”

Komentarz:

 • w artykule tym ustawodawca wprowadził w sposób wyraźny warunek konieczny, którego spełnienie pozwoli płatnikowi składek na skrócenie okresu przechowywania dokumentacji do lat 10; warunkiem tym jest złożenie raportów informacyjnych przez płatnika składek do ZUS za ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu społecznemu w okresie pomiędzy 01.01.1999 r. a 31.12.2018 r. (za ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych od 01.01.2019 r. złożenie raportów informacyjnych przez płatników do ZUS jest obowiązkowe, zaś okres przechowywania dokumentacji wynosi obowiązkowo 10 lat);
 • z uwagi na rodzaj dokumentów i różny zakres informacji przekazywanych w raporcie informacyjnym przez płatnika składek do ZUS za pracowników i zleceniobiorców, ustawodawca rozdzielił regulację dotyczące tych dwóch grup ubezpieczonych:
  • złożenie raportów informacyjnych za ubezpieczonych – pracowników skutkuje skróceniem okresu przechowywania ich dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony,
  • złożenie raportów informacyjnych za ubezpieczonych – zleceniobiorców skutkuje skróceniem okresu przechowywania ich dokumentacji, tj. listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony;
 • w przypadku, gdy płatnik składek nie złoży raportu informacyjnego za ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r., okres przechowywania dokumentacji będzie nadal wynosił 50 lat;
 • warto podkreślić, iż ustawodawca w stosunku do ubezpieczonych – pracowników posługuje się tutaj nadal pojęciem „dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych”, inaczej zatem niż w zmianach w Kodeksie pracy, gdzie pojęcia te zastąpiono pojęciem „dokumentacji pracowniczej”;
 • w art. 43a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenie płatnika składek, zmianę danych w zgłoszeniu płatnika składek, zgłoszenie wyrejestrowania płatnika składek, zgłoszenie ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, deklaracje rozliczeniowe, raporty informacyjne oraz imienne raporty miesięczne, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 5a i 5c, płatnik składek może w terminie określonym dla złożenia tych dokumentów przekazać bezpośrednio do Zakładu lub urzędu skarbowego, w którym jest prowadzone centrum obsługi. Dokumenty te urząd skarbowy nie później niż w następnym dniu roboczym, licząc od dnia wpływu tych dokumentów, przekazuje do Zakładu.”

Komentarz:

 • zmiana wprowadzona w ust. 1 rozszerza o raporty informacyjne katalog dokumentów, jakie płatnik składek może złożyć do ZUS lub do urzędu skarbowego, w którym prowadzone jest centrum obsługi; następnie dokumenty te urząd skarbowy nie później niż w następnym dniu roboczym, licząc od dnia wpływu tych dokumentów, przekazuje do ZUS;
 • w art. 49 w ust. 2 w pkt 6 dodaje się przecinek i pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) raportów informacyjnych,

8) oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych”.

Komentarz:

 • w związku z wprowadzeniem nowych dokumentów, które będą przekazywane przez płatników składek do ZUS, tj. raportów informacyjnych oraz oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, ustawodawca, w celu ujednolicenia ich stosowania, upoważnił ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do określenia ich wzorów w nowym akcie wykonawczym, tj. w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2495).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.