22 listopada 2018 roku, a umowy na czas określony

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

22 listopada 2018 roku to ważny termin dla pracowników, którzy zatrudnieni są na podstawie umów na czas określony

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 22 lutego 2016 roku, miała na celu zakończenie procesu ciągłego zatrudniania pracowników na umowy na czas określony. Zmiany wprowadziły zasadę mówiącą o możliwości zatrudnienia pracowników na czas określony przez okres nie dłuższy niż 33 miesiące.

Jeżeli pracodawca zatrudniał 22 lutego 2016 roku  pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, to okres 33 miesięcy należy liczyć od tej daty i mija on 21 listopada 2018 roku.
Co więcej,
jeżeli umowa trwa dłużej, wówczas 22 listopada 2018 roku umowa ta przekształci się w umowę na czas nieokreślony automatycznie.

Zmiana wprowadziła jeszcze jeden limit: pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony. Zawarcie czwartej umowy oznacza, że będzie ona umową na czas nieokreślony.

Uwaga na wyjątki
Powyższych zasad nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony w celu:
  • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • wykonywania pracy przez okres kadencji,

a także:

  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie;

Zawarcie powyższych umów podlega ograniczeniom. Muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • zawarcie takiej umowy musi służyć zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i być niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy,
  • w umowie należy wskazać cel i okoliczności zawarcia umowy, określić obiektywne przyczyny uzasadniające jej zawarcie;

Uwaga: powyższych przepisów dotyczących limitu 33 miesięcy na czas określony nie stosuje się w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

Podstawa prawna: art. 251  Kodeksu pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.