Do 31 maja pierwsza rata odpisu na ZFŚS

Do 31 maja pracodawca ma obowiązek przekazać co najmniej 75 proc. równowartości odpisu ustalonego na 2018 roku na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pozostałą kwotę równowartości odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok należy przekazać
do 30 września.

Do ustalenia odpisu na ZFŚS w 2018 roku należy przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 roku, czyli 3161,77 zł.

Dla przypomnienia wysokość odpisów w 2018 roku wynosi:

  •  37,50%, czyli 1185,66 zł (odpis podstawowy na jednego zatrudnionego),
  • 50%, czyli 1580,89 zł (odpis na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze),
  • zwiększenie dobrowolne o 6,25%, czyli 197,61 zł (na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę),
  • zwiększenie dobrowolne o 7,5%, czyli 237,13 zł na każdą zatrudnioną osobę (możliwość dotyczy pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu).

Inaczej kształtuje się wysokość odpisu na każdego pracownika młodocianego i wynosi:

  •  5%, czyli 158,09 zł (pierwszy rok nauki młodocianego),
  • 6%, czyli 189,71 zł (drugi rok nauki młodocianego),
  • 7%, czyli 221,32 zł (trzeci rok nauki młodocianego).

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. 2017 poz. 2371),
  • ustawa z dnia 04.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2017 poz. 2191, z późn. zm.).

Do poczytania: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.